معجزه ای از امیرالمؤمنین علیه السلام در دنیای جن

ای رسول خدا! من فرستاده ی طایفه ای ازجن هستم که به شما پناه آورده ایم٬ زیرا عده ای از آنهابه ما ستم کرده اند و از حد خود تجاوز نمودند٬ یک نماینده ازطرف شما بفرستید تا بین ما و آنها به حکم خدا و قرآن قضاوت نماید٬من عهد و پیمان محکم باشما می بندم که او را فردا سالم برگردانم مگرحادثه ای ازطرف خداوند پیش آید.

پیامبر فرمود:نام توچیست؟ عرض کرد: من عرفطه بن شمراخ ازطایفه بنی کاخ هستم که آنها جنیان مومن اند٬قبلا به همراه عده ای از بستگانم استراق سمع می کردیم٬(یعنی پنهانی مطالب را گوش می کردیم) تااینکه ما را از این کار منع کردند و شما به پیامبری برگزیده شدید و مابه رسالت شما ایمان آوردیم ولی عده ای با ما مخالفت کردند و بر همان روش سابق خود پا فشاری نمودند، لذابین ما و آنها اختلاف افتاد وچون از نظر جمعییت و نیرو بر ما برتری دارند بر آب وهمه ی چراگاهها چیره گشته اند و در اختیارخودگرفته اند٬اکنون از شما تقاضا دارم که یک نفر را بفرستید بین ما و آنها به حق داوری کند.

پیامبرفرمود: نقاب ازچهره ات کناربزن تاهمه ی ما تو را به آن شکلی که داری ببینیم.

همینکه صورت خود را گشود به اونگاه کردیم دیدیم پیرمردی است باموهای بسیار زیاد٬سری بلند و طولانی ودوچشم او در طول سرش قرار گرفته٬حدقه چشمانش کوچک ودندانهایی که دردهان دارد همانند دندان درندگان است٬آنگاه رسول خدا از اوعهد و پیمان گرفت که کسی راکه همراه اومی کند برگرداند وبعد رو به ابوبکر کرد و فرمود:

به همراه این برادرما عرفطه برو وطایفه او راببین و در کار آنها تامل کن وآنگاه بین ایشان قضاوت کن.

عرض کرد: ای رسول خدا آنها کجا هستند؟
فرمود:جایگاه آنهازیرزمین است.
ابوبکر عرض کرد: چگونه توانایی پایین رفتن در زمین رادارم؟ و چگونه بین آنها حکم کنم درحالی که با لغت و کلام آنها آشنانیستم؟
ابوبکرکه به پیامبر جواب رد داد.
آن حضرت به عمربن خطاب رو کرد و فرمود:
تو همراه او برو! او هم پاسخی مثل رفیقش داد و نرفت!
آنگاه رسول خدا(ص) نظر به جانب یمین و شمال کرده فرمود:
کجاست قرة العین من، کجاست زداینده ی هم من، و کجاست بر طرف کننده غم من کجاست زوج ابنتی و پدر دو فرزند من، کجاست مروج دین من و قاضی دین من؟
پس علی علیه السلام جواب داد لبیک لبیک یا رسول الله! اینک در خدمت ایستادم و به هرچه امر نمایی فرمان بردارم.

حضرت فرمود که یا علی:

تو همراه عرفطه برو وقوم اورا ببین وبعد از بررسی و اندیشه بین آنها داوری کن.

علی(ع) فورا برخاست٬شمشیر خود راحمایل کرد و با عرفطه به راه افتاد٬ابوسعیدخدری و سلمان فارسی هم به دنبال آنها به راه افتادند و گفتند:ما به همراه آنها رفتیم تا به دره ای رسیدیم٬وسط آن دره علی(ع) به مانگاه کرد و فرمود:خداوند به شما جزای خیر دهد٬ازاینجابرگردید. ما همانجا ایستادیم و نگاه کردیم٬ دیدیم زمین شکافته گردید و آنها داخل شدند٬ سپس زمین به شکل اول خودبازگشت٬ما با حسرت و تاسف زیادی که به حال علی(ع) می خوردیم برگشتیم.

فردا صبح رسول خدا نماز رابا مردم خواندند و بر صفا نشستند٬ اصحاب هم گرد وجود شریف جمع بودند روز بالا آمد و چند ساعتی از روز گذشت٬ چشمان همه انتظار برگشتن علی(ع) داشت٬او تاخیرکرده بود٬عده ای ازمنافقین باهم می گفتند:عرفطه جنی بر پیامبر نیرنگ زد و مارا از وجود ابوتراب(علی) راحت کرد. دیگر پیامبر به پسرعمویش برما افتخارنمی کند و…..

وقت نماز ظهرشد پیامبر نماز راخواندند دوباره به جای خودبرگشتند وبا اصحاب گفتگو می کردند و همچنین نماز عصر را نیزخواندند همه دچارنا امیدی شده بودند. منافقین شماتت وسرزنش خودرا اظهار می کردند و یقین کردندکه علی(ع) هلاک شده است.

درهمین اثنا ناگهان زمین شکافته شد وجمال دل آرای علی(ع)ظاهرگشت درحالی که ازشمشیری که دردست داشت خون می چکید و عرفطه به همراه او آمده بود. پیامبر(ص) بادیدن علی(ع) برخاست٬ و او رادربرگرفت وپیشانیش رابوسیدوفرمود:چه شد که تا این زمان تاخیر کردی و دیر آمدی؟ عرض کرد: با خلق بسیاری رو به رو شدم که برعرفطه و یارانش ظلم کرده وآنهارا ازحق خود محروم نموده بودند٬ آن گروه رابه سه چیزدعوت کردم و آنها قبول نکردند. گفتم:ایمان به خداوند و رسالت پیامبر آورید٬ قبول نکردند.
گفتم: جزیه بپردازید٬قبول نکردند٬ ازآنهاخواستم با عرفطه و دوستانش سازش کنند و مقداری از آب و چراگاه را دراختیار آنها بگذارند نپذیرفتند٬ شمشیر را کشیدم و با آنها به جنگ پرداختم و جمعییت فراوانی از آنها را به قتل رساندم٬ بقیه آنها که چنین دیدند طلب امان و تقاضای صلح کردند٬سپس ایمان آوردند و اختلاف ازمیان آنها برطرف شد و برادری در میان ایشان برقرار گردید و تا این ساعت به کارهایشان رسیدگی کردم.

عرفطه عرض کرد:ای رسول خدا! خداوندبه شما و علی(ع) جزای خیر دهد و سپس با خوشحالی برگشت.و این روز مصادف با نوروز فارسی بود.

/ 3 نظر / 667 بازدید
محسن

داداش اون مرده که حساب کتاب کرده بود و سال ظهور و نابودی اسرائیل و از این حرفا... آخه شما که اهل مطالعه هستی چرا؟ پیش گوی آخرالزمان کذاب و بدتر اینکه طرف با قرآن پیش گویی کرده

سید حسن حسین خانی

رفیق دمه شما و شیعه های همچون شما هم گرم لذت یردم با این روایت فقط بهتره جای اینکه بنویسید معجزه بگید داستان فکر کنم قشنگ تره دست تو نکره امرالموئمنین و میبوسم . بر عمرو عمر زاده و عمر دوست و عمر صفت تا صبح قیامت لعنت

علی

داداش فارس نه پارس رو وبلاگت نوشته از حدیث تحقیق کردم اصلش پارس هست مواظب باش بخاطر جعل حدیث نسوزی