داستانها و احادیث مربوط به لواط و شبیه کردن مردان به زنان

غلام گفت: به این دلیل که اومرامجبوربه لواط کردومن اوراازخودم دفع می کردم ولی قصدکشتن وی رانداشتم عاقبت برمن لواط کردومن ازبغض وکینه اوراکشتم.حضرت فرمود:آیاشهودی به این مطلب(که می خواست به توتجاوزکند)داری؟
غلام گفت: نه درآن شب تاریک که من درملک اوبودم واوبرمن تسلط داشت شاهدی نداشتم!حضرت فرمود:بعدازاینکه اورامجروح کردی قبل ازمردنش توبه ای ازاونشنیدی؟
غلام گفت:نه !
حضرت فرمود:الله اکبر الان حقیقت معلوم می شود سپس دستور دادقبرآن شخص رابشکافند اگرآنشخص درقبربودمعلوم میشوداین شخص دروغگواست واوراقصاص کنیدواگردرقبرنبودمعلوم می شوداین شخص راست می گویدواورارهاکنید.

 مردم همه تعجب کردندوگفتندسبحان الله امیرالمومنین تابه حال راجع به زنده ها حکم می نمود وحالاراجع به مردگان قضاوت می کند!!آنگاه برسرقبرآن شخص رفته وقبرراشکافتند واثری ازاونیافتند سپس حضرت دستوردادندآن جوان راآزاد نمودند.
مردم جمع شدند وعرض کردن:یاامیرالمومنین! چگونه حکم کردی؟!
حضرت فرمود:ازرسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) شنیدم که فرمود:
کسیکه عمل قوم لوط(لواط)راانجام دهدوبدون توبه ازدنیا برودخدای متعال اورابه سوی قوم لوط می برد وجنازه اش به آنان ملحق شده وباآنان محشورمی شود

 

رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم):کسی که خودش رادرمعرض دیگران قرار می دهد،خداوندشهوت زنانگی دراوایجادمی کند.مردی که راضی شودبااو لواط کننداورادرپل جهنم حبس می کنندتاهمه خلائق ازحساب فارغ شوند،سپس امر می شود اورابه جهنم ببرندودرهرطبقه اوراعذاب کنند تا اسفل السافلین برسدوهرگز اوراازآتش جهنم خارج نمی کنند

 

رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم):کسی که به حرام بازنی وطی کند یابامردی وپسری عمل کندخدای متعال درروزقیامت اورادرحالی که بدبوتراز لاشه مردارخواهدبودمحشورمی کندومردم ازبوی بدآن درعذابند واورااینگونه واردجهنم میکنندوتمام اعمال او باطل می شودوهیچ عملی قبول نمی شودوخدا اورادر تابوتی که بامیخ های آهنین بسته شده قرار می دهدپس اگر رگی ازرگ های اورادرمیان چهارصد امت قراردهند، همه امت ها ازبین می روندوهلاک می شوندودردوزخ بدترین عذاب برای این شخص است!!

وفرمود:بپرهیزیدازبچه های پولداروبچه های پادشاهان وبچه بزرگان که هنوزصورتشان مودرنیاورده کهفتنه آنها ازفتنه دختران زیرچادربدتراست!کسی که بچه پسری را ازروی شهوت ببوسدخداونددرقیامت لجامی ازلجام های آتشین به دهانش می زند!

 کسی که باجوانی لواط کند،روز قیامت باحالت جنابت واردمحشرمی شودوآب دنیااوراپاک نمی کندوخدابراوغضب می کندواورالعنت می کندوجهنم رابرای اوآماده می کندوبدراهی خواهدداشت.

 چون مردی بامردی جمع شودعرش الهی به لرزه درمی آید

 درمحضرامام صادق(علیه السلام)این آیه قرائت شد:

(وامطرناعلیهم حجارة من سجیل مسوّمة عند ربک وماهی من الظالمین ببعید)(ریختیم برسرآنها سنگ هائیکه ازگل سفت شده بود ونشانه داربودنزدپروردگارت،واین عمل ازستمکاران بعیدنیست)

 آنگاه حضرت فرمود:کسیکه بمیردواصراربرلواط داشته باشدازدنیانمی رودمگراینکه خدایکی ازآن سنگ هارابه سویش پرتاب کند،ومرگش به وسیله آن سنگ می شود ولی کسی نمی بیند

 امام صادق(علیه السلام)فرمود:شخصی نزدآمدنزدپدرم وگفت من به اُبنه مبتلاشده ام برایم دعاکنید.حضرت فرمود:خداوندکسی راکه حاجتی وامیدی به اوباشدمبتلی به این درد نمی کند.

سپس پدرم فرمود:خدابه عزت وجلال خودش قسم خورده کسی که لواط می دهد روی حریر وتخت های بهشتی نخواهدنشست

امیرالمومنین(علیه السلام) مردی راکه حالت زنانه به خودگرفته بودازمسجدپیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم)بیرون کردوفرمود:ازرسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم)شنیدم که فرمود:خدالعنت کندمردانی که شبیه زنان می شوندوزنانی که خودراشبیه مردان درمی آورند

امام صادق(علیه السلام):حرمت لواط بالاترازحرمت زنا است وخداوند هیچ امتی راهلاک نکرد ولی بخاطرلواط یک امت راهلاک نمود!

/ 0 نظر / 141 بازدید