آگاهى امیرمومنان به حال شیعیان خود

 در زمان امیر مومنان علیه السلام، یکى از شیعیان که نامش رمیله بود بیمار شد، به گونه اى که نتوانست به مسجد بیاید؛
چند روز بعد که حالش بهتر شد به نماز آمد، حضرت امیر علیه السّلام
به او فرمود:
اى  رمیله بیمار شدى ، سپس اندکى در خود سبکى احساس کردى و به نماز آمدى؟

رمیله گفت : آرى اى سرور من ، شما چطور آگاه شدید؟

حضرت فرمود:
«اى رمیله هیچ مرد و زن مؤمنىنیست که مریض شود مگر اینکه ما نیز ناراحت و غمگین مى شویم ، او دعا نمى کند مگر
اینکه ما براى او آمین مى گوئیم ، او خاموش نمى شود مگر اینکه ما براى او دعا مىکنیم ، هیچ مرد و زن مؤمنى در شرق و غرب عالم نیست مگر اینکه ما با او هستیم».

 --------------------------

 منبع: کتاب پیشگوییهای امیرالمومنین علیه السلام

نوشته: سید محمد نجفی یزدی

/ 0 نظر / 15 بازدید