حدیث هفتم- جانشینی از زبان پیامبر

وقتی نبی اکرم او را دید گریه کرد و فرمود بیا نزد من بیا اینجا دست رسول اکرم به سوی او دراز بود تا نشست و دست چپ او را گرفت سپس فاطمه علیه السلام آمد پدر اور دید گریه کرد و فرمود بیا اینجا نزد من وقتی فاطمه (ع) نشست امیرالمومنین علی آمد به مشاهده او پیغمبر گریه کرد و فرمود نزد من بیا ، نزد من بیا برادرم علی هم نشست یاران و اصحاب عرض کردند سبب چه بود که هریک  از اینان را دیدید گریه کردید راستی سببش چه بود؟ فرمود قسم به آن کس که مرا برانگیخت و به نبوت برگزید و از جمیع خلق مرا انتخاب نمود اینان نزد خداوند عزیزترین فرد هستند و در دنیا کسی دوست داشتنی تر از اینان نیست و اما علی بن ابی طالب او برادر و دوست مهربان و بعد از من صاحب الامر است او پرچم دار من در دنیا و آخرت است در کنار حوض کوثر و در موقع شفاعت یار من است اوست ولی تمام مسلمین و رهبر عموم پرهیزکاران او وصی و جانشین من بر اهل بیت و امت من و پیشوای کل مومنین چه در زندگی و چه بعد از مرگم می باشد دشمن او دشمن من است بولدیت او امت من بخشیده می شوند و به دشمنی او لعنت کرده می گردند چرا اورا دیدم گریه کردم ؟ یاد آور زمانی شدم که بعد از من امتم با او حیله خواهند کرد تا اینکه او را از جای من جایی که خدا برای او معین کرده است بلندش کنند و او را در بهترین ماههای خدا ضربت می زنند بوضعی که محاسنش رنگین می شود.

و اما دخترم فاطمه پس اوست سیده نساء العالمین من الاولین و الاخرین او پاره تن من است نور چشم من و میوه قلبم و روح من است. انسانی است که فرشته است زمانی که در محراب است عبادت میایستد نوری از سیمایش هویدا می شود مثل نور ستارگان برای اهل زمین خداوند بزرگ به ملائکه می فرماید ای فرشتگان بنگرید به سوی فاطمه که در حال نماز از خوف میلرزد و گواه باشید که من پیروان او را از آتش جهنم نجات خواهم داد و من وقتی او را دیدم بیاد آوردم که پس از منغمگین و گریان خواهد بود و مبتلا بدوری من خواهد شد و وحشت خواهد کرد زمانی که صدای مرا به تلاوت قرآن نمی شنود و بسیار ناراحت خواهد شد بعد از آنیکه در زمان پدرش عزیز بود در این زمان خداوند ندا خواهدش داد همانطور که به مریم دختر عمران داد که ای فاطمه خداوند ترا برگزید و طاهر گردانید و برگزیده زنهای عالم قرار داد پس سجده کن و عبادت نما از آن پس رنجوری او را شدیدتر می شود و مریض می گردد و خداوند مریم دختر عمران را به سوی او می فرستد تا مونسش باشد در زمان مرض ولی او به ایزد یکتا خواهد گفت خدا از زندگی بیزار شده ام و از اهل دنیا به تنگ آمده ام مرا به پدرم ملحق ساز و خداوند او را به من خواهد رسانید او اول کسی است از اهل بیت من که در حال غمگینیو ناراحتی به من ملحق خواهد شد و اما حسن او پسر من و از من است نور چشم و روشنی قلب من است اوست میوه دل من و آقای جوانان بهشت و حجت خدا بر امت امر او دستور من است و قول او قول من هر که از او پیروی کند از من است و هرکه بر او عصیان نماید از من نیست وقتی به او نگاه کردم بیاد آوردم آنچه را بعد از من برای او پیش خواهد آمد تا زمانی که او را به سم ظلم می کشند و آنوقت است که ملائکه حتی درندگان وحشی حتی پرندگان آسمان و مارهای آب برکه بر او گریه می کنند هر که بر او گریه کند در روزی که چشم ها نابیناست دیدگانش بینا خواهد بود و هرکه بر غم او محزون شود در روز حزن و اندوه قلوب دلش محزون نشود و هر که او را در بقیع زیارت  کند در صراط قدمش ثابت باشد.

و اما حسین پس او از من است پسر من و بهترین خلق بعداز برادرش می باشد او پیشوای مسلمین و خلیفه حق در زمین و باب نجات است طاعت او طاعت من دستور او امر من است اوست پناه پناهندگان و رحمت خدا بر خلق و سید جوانان اهل بهشت در خواب به او امر رحلت داده می شود و بشارت به شهادت پس او حرکت می کند بسوی زمین قتلگاهش زمین کرب و بلا قتل و نیستی عده ای از مسلمین او را یاری می کنند و آنها سادات شهدا پیروان من هستند در روز قیامت الئان مانند این است که او را می بینم و تیرهایی که به او زده می شود و بعد او را می کشند مظلوم هم چنان که گوسفند را می کشند آنوقت رسول اکرم گریه کرد و اطرافیان گریه کردند و صدای آنان بلند شد و ضجه می کردند بعد از آن رسول گرامی بلند شد و می فرمود خدایا به تو شکایت می کنم از آنچه بعد از من به اهل بیت من می رسد این را فرمود و داخل منزل شد.

برای اطلاع از مضمون کامل حدیث به کتاب غایه المرام سید بحرانی ص 48 یا آمالی صدوق ابن بابویه مراجعه شود.

/ 0 نظر / 18 بازدید