هرچه می‌خواهی گناه کن

 

إنّه جائه رجل و قال: أنا رَجل عاص، و لاصَبر لی عَنّی المَعصیة؛ فعِظنی بمَوعظة.
فقال - علیه السّلام - افعَل خَمسَة أشیاء و اذنِب ما شِئتَ.
لا تأکل رزق الله، و اذنب ما شئت؛
و اطلب موضعاً لا یراک الله، و اذنِب ما شئت؛
و اخرج من ولایة الله، و اذنب ما شئت؛
إذا جائک مَلَک الموت لیقبض روحَک فادفعه مِن نفسِک، و اذنِب ماشئت؛
و إذا أدخلک مالک النار فلاتدخل فی النار، و اذنب ماشئت.

شخصی به دیدن امام رفت و گفت: آقا من آدم گناهکاری هستم و خودم هم خوب می‌دانم؛ اما نمی‌توانم دست بردارم از گناهی که انجام می‌دهم. هر کاری می‌کنم نمی‌توانم جلوی خودم را بگیرم. شما یک دعایی، ذکری، نصیحتی بگویید شاید که من درست شدم و دست از این کارهام برداشتم.

امام فرمود: پنج کار را انجام بده، بعد هرچقدر خواستی گناه کن.
رزق و روزی خدا را نخور، هرچه خواستی گناه کن؛
جایی را پیدا کن که خدا ترا نبیند، هرچه خواستی گناه کن؛
از حیطه ولایت و سرپرستی خدا بیرون برو، هرچه خواستی گناه کن؛
وقتی فرشته مرگ آمد و خواست ترا قبض روح کرده و جانت را بگیرد، او را رد کند، هرچه خواستی گناه کن؛
و زمانی که ارباب آتش تو را درون آتش می‌اندازد، داخل آتش نرو، آن وقت هرچـــه خواستی گناه کن.

/ 0 نظر / 18 بازدید