ایمان علی"ع"به روایت عمربن خطاب


عمر گفت: آیا مى دانید این کیست؟

گفتند نه، گفت، این على بن ابى طالب است و من گواهى میدهم که از رسول خدا "ص" شنیدم که مى فرمود:

براستى که اگر آسمانهاى هفتگانه و زمینهاى هفتگانه را در کفه اى بگذراند و ایمان "على ع" را در کفه دیگر، ایمان على بن ابى طالب مى چربد.

 

و در عبارت زمخشرى چنین است که آن دو مرد گفتند که ما بنزد تو که خلیفه اى آمدیم و مقاله اى در طلاق پرسیدیم تو به سوى این مرد آمده و از او پرسیدى، بخدا دیگر با تو سخن نخواهیم گفت، عمر به آنان گفت: واى بر شما آیا میدانید این کیست تا آخر حدیث.

 

این حدیث را " گنجى " در صفحه 129 " کفایه " به نقل از " حافظ دار قطنى " و " حافظ " ابن عساکر " آورده و گفته است. این حدیث، حسن و ثابت است و خطیب - الحرمین خوارزمى نیز در صفحه 78 " مناقب " از طریق زمخشرى و سید على همدانى در " الموده القربى " این خبر را آورده اند.

 

محب الدین طبرى نیز حدیث میزان را در صفحه 244 جلد 1 " ریاض " از عمر آورده، و صفورى هم، در صفحه 240 جلد 2 "نزهه المجالس" آن را روایت کرده است.
/ 0 نظر / 8 بازدید