این الرجبیون

ز آن حضرت نقل شده است که هرکس درروز جمعه ماه رجب صدمرتبه«قل هوالله احد»بخواند

برای اونوری باشددرقیامت که اورا به بهشت کشاند.

روایت شده هرکه سه روز ازاین ماه راکه پنج شنبه وجمعه وشنبه باشدروزه بدارد(وهمچنین در

دیگر ماههای حرام) حقتعالی برای او ثواب نهصدسال عبادت بنویسد.

از پیغمبر(ص) نقل شده است هرکس دریک شب از ماه رجب بخواند صد مرتبه «قل هوالله احد»

دردو رکعت نماز پس گویاصدسال روزه گرفته درراه خدا وخداونددربهشت صدقصربه اومرحمت

 

فرمایدکه هرقصردرجوار پیغمبری ازپیغمبران باشد.

هرکه درروز جمعه ماه رجب چهار رکعت نماز گذارد(مابین ظهروعصر)ودرهررکعتی  حمدیک

مرتبه، آیت الکرسی هفت مرتبه وقل هوالله احد پنج مرتبه وسپس ده مرتبه بگوید«استَغفِرُاللهَ الَذی لاِالهَ اِلا

هُووَاَسئَلَهُ التَوبَه» بنویسد حقتعالی برای اوازروزیکه این نمازرا گذارد تاروزیکه بمیرد هرروزی هزار حسنه

وعطا فرماید اورا به هرآیه ای که خوانده شهری دربهشت ازیاقوت سرخ وبه هر حرفی قصری دربهشت از

دُرِ سفید.

6-هرکه دریک شب ازشبهای ماه رجب ده رکعت نماز بخواند ودرهر رکعت حمدوقل یاایهاالکافرون

یک مرتبه وتوحید سه مرتبه را ذکرنمایدبیامرزد خدای تعالی هر گناهی راکه کرده.

چقدرزود دیر می شود!

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید