دسته بندی شرابخواریهای عمر


2 - پس از مجروح شدن عمر بوسیله قاتلش پزشک از وی سؤال کرد: کدام نوشیدنی را دوست داری؟ گفت: نبیذ، برایش آوردند و نوشید.

3 - مردی مست را برای اجرای حد آوردند فریاد زد ای عمر من همان چیزی را خوردم که تو نوشیدی.

عمر جلد صحابة شربوا الخمر ! رغم أنهم شربوا مما کان یشرب

صحابة و خمر = خوش صحابة = عدالة صحابة شئت أم أبیت.

 

 

خودتان قضاوت کنید

/ 0 نظر / 10 بازدید