عقاید شرک آلود اهل سنت

۴- خدا گاهی ران خودشو نشون میده که در اون علامت مخصوصی هستش . (۴)

۵- یا اینکه پاشو تو جهنم میذاره و ناگهان جهنم پر می شه !!! و ... و ... و ...

منابع و مدارک از کتب اهل سنت :

۱- صحیح بخاری / ج ۲ / ص ۴۷ و ج ۹ / ص ۱۴۳ و ۱۵۰ و ۱۵۶ و ۱۶۲ .

۲- صحیح بخاری / ج ۹ / ص ۱۵۸ و ج ۵ / ص ۴۷ و ۴۸ و صحیح مسلم / ج ۱ / ص ۱۶۶ .

۳- صحیح بخاری / ج ۹ / ص ۱۵۶ .

۴- صحیح بخاری / ج ۹ / ص ۱۵۹ .

۵- صحیح بخاری / ج ۹ / ص ۱۴۳ و تو صفحه ۲۰۲ ثابت می کنه که خدا دارای دست و انگشت هستش .

/ 0 نظر / 14 بازدید