اولین و آخرین فتنه

رسول خدا به او پاسخى نداد و دگر بار به حاضران فرمود: آیا کسى این مرد را مى کشد؟ عمر برخاست ولى او نیز اعمالى مشابه آنچه که ابوبکر انجام داده بود انجام داد، سومین بار پیامبر فرمود: آیا کسى از شما این مرد را مى کشد؟ این دفعه على بن ابیطالب علیه السلام برخاست و به طرف آن مرد روانه گردید، ولى پیش از آن که بر او دست یابد او فرار کرده بود.
رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: این اولین و آخرین فتنه بود    
(۱).
و نیز مبرد همین روایت را بطریق دیگرى نقل کرده و در آن آورده که ابوبکر نزد رسول خدا (ص ) چنین عذر آورد که او را در حال رکوع دیده ، وعمر به این که او را در حال سجده دیده است و آنگاه پیغمبر فرمود: اگر این مرد کشته مى شد هیچ دو نفرى در دین خدا با هم اختلاف نمى کردند.
و خبر را ابن طاووسى نیز در طرائف از کتاب حافظ محمد بن موسى شیرازى و او از تفاسیر دوازده گانه معتبر: تفسیر یعقوب بن سفیان ،
یوسف بن موسى القطان ، ابن جریح ، مقاتل بن سلیمان ، مقاتل بن حیان ، وکیع ، قاسم بن سلام ، على بن حرب ، سدى ، مجاهد، ابوصالح ، قتاده ، نقل کرده است
(۲).
توضیح :
مردى را که رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمان قتلش را داده بود ذوالخو یصره تمیمى بوده که در جنگ صفین پس از آن که قرآنها بر بالاى نیزه ها رفت رئیس و سرکرده منافقین گردید، و پیش از آن نیز موقعى که رسول خدا غنائم خیبر را تقسیم کرد به آن حضرت نسبت بى عدالتى داد و با این جسارتش ، پیامبر را به خشم آورده تا جائى که حضرتش ‍ به او فرمود: واى بر تو! اگر من به عدالت عمل نکنم چه کسى خواهد کرد؟ و با این اسائه ادبش از اسلام خارج گردیده مرتد شد
(۳).
شهرستانى در کتاب ملل و نحل
(۴) وقوع این ماجرا را اولین شبهه اى
دانسته است که در میان امت اسلام اتفاق افتاده ، و دومش جلوگیرى
عمر بوده از وصیت کردن رسول خدا صلى الله علیه و آله و سومش تخلف او بوده با ابوبکر و عثمان از لشکر اسامه ، و چهارمش انکار او
بوده وفات پیغمبر صلى الله علیه و آله را.
و با توجه به این که رسول خدا صلى الله علیه و آله خود دیده بود که آن مرد در حال نماز است ، پس چه توجهى براى آن عذرها خواهد بود؟! بعلاوه ، عمر که دید رسول خدا عذر ابوبکر را نپذیرفت پس چگونه باز به همان مطلب معتذر گردید. بنابر این ، چه فرق است بین آن گفتار ذوالخو یصره به رسول خدا و گفتار اینها، جز این که تخطئه ذوالخو یصره در باب اموال و تخطئه اینها درباره خون (که مهم ترست ) بوده ، و این که اول بالمطابقه و دوم بالالتزام بوده است و اگر آنان به حقیقت صدیق و باطل فرقى نگذاشته اند؟ و چرا در آن ادعایى که رسول خدا با یک نفر اعرابى داشت او را تصدیق نکردند؟ و چرا بین پیغمبر و دیگران فرقى نگذاشتند که داستان آن در بخش نخست عنوان یک از فصل چهل و سوم گذشت و چرا گفتار خدا را در باره رسولش فرموده : و ما ینطق عن الهوى ، ان هو الا وحى یوحى
(5) تصدیق ننمودند؟!
---------------------------------------------

۱ـ  کامل ، ج
2، ص 162
۲- طرائف ، ص 429
۳- کامل ، مبرد ج 2، ص 141. کامل ، ابن
اثیر، ج 1، ص ‍ 631
۴- ملل و نحل ، ج 1، ص 28 -
31
۵- پیامبر هرگز به هواى نفس سخن نمى گوید، سخن او هیچ غیر وحى خدا نیست . (سوره نجم آیه 3،4)

/ 0 نظر / 10 بازدید