ابلیس و بنیان گذار سقیفه در روز قیامت

ابلیس نزد او میرود و فریاد میزند و میگوید: مادرت به عزایت بنشیند تو که هستی ؟ من کسی هستم که اولین و اخرین را گمراه کرده ام در حالی که به یک افسار لجام شده ام و تو دو افسار لجام شده ای .

عمر  می گوید : من کسی هستم که امر کردم و اطاعت شده ام و خداوند امر کرد و عصیان شد .1


1.منظور اینست که( وقتی خداوند دربارة مطالبی دستوری میداد و عمر هم در

مقابل خداوند دستوری می داد مردم از خدا سرپیچی و سخن اورا انتخاب میکردند.)

البته دستورهای عمر ملعون همیشه یا بدعت بوده و یا نهی از انجام حق .


ثواب الاعمال:ص 248 ح9 وص 255 ح 2

تفسیر عیاشی: ج 2 ص 233 ح 9

بحار : ج قدیم ص 213

/ 0 نظر / 18 بازدید