امام علی و حکم اقرار به خطا در تخفیف

در زمان حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام فردی اقرار به سرقت کرد حد وی قطع ید بود آقا امیرالمؤمنین به وی فرمودند:
قرآن از حفظ هستی؟ وی عرض کرد بله سوره بقره را حفظ هستم. آقا فرمودند:
دستت را به سورۀ بقره بخشیدم. اشعث جانماز آب کش انقلابی نما! همو که خودش بارها با کج فهمی و تندروی ائمه را آزار نموده بود و دخترش، امام حسن علیه السلام را با سم به شهادت رسانید، به امام اعتراض کرد که یا علی! حکمی از احکام خدا را تعطیل می کنی؟! حضرت فرمودند:
"تو از حکم خدا چه می دانی؟ این حکم تو زمانی است که با ادله گناهی ثابت شود، آنگاه امام حق عفو ندارد، نه اقرار، وقتی وی خودش آمده و اقرار می کند حاکم شرع اختیار دارد در اجرای حد و یا عفو و اغماض".
غرض بیان نمونه ای است که در اسلام اقرار به خطا در تخفیف خیلی مهم است همانگونه که اصرار به خطا موجب تشدید حکم است مثلا اگر کسی چهار بار حد بخورد و باز کارش را تکرار کند مستحق اعدام می شود.

/ 0 نظر / 16 بازدید