نصایح امام علی(ع) به فرزندشان امام حسن(ع)

پسرم!خود را میزان خود و دیگران قرار بده.بنابراین،آنچه برای خود دوست داری برای دیگران هم دوست بدار،و هرچه برای خود نمیخواهی برای دیگران هم مخواه،

به کسی ستم نکن،چنانکه دوست داری به تو ستم نشود،و نیکی کن چنانکه علاقه داری به تو نیکی شود،

آنچه را از غیر خود زشت میدانی از خود نیز زشت بدان،از مردم برای خود آن را راضی باش که از خود برای آنان راضی هستی،

هر آنچه را نمیدانی مگو،اگر چه دانسته هایت اندک استو آنچه را دوست نداری درباره تو بگویند درباره ی دیگران مگوی.

/ 0 نظر / 37 بازدید