دانلود 4 جلد کتاب امام علی و کشورداری نوشته محمد دشتی رحمته الله علیه

 

 امام على (علیه السلام) و مدیریت اسلامى(دانلود+)

موضوعات :زیربنای مدیریت+اصل نگاه ابزاری به نیروی انسانی+ مدیریت سیاسی،اجتماعی،اقتصادی، خانواده، دولتی+ ضرورت بررسی تطبیقی+نظارت فراگیر بر کارگزاران

 

الگوهاى رفتارى جلد ۲ «امام على (ع) و مسائل سیاسى»(دانلود+)

 

موضوعات:اقسام الگوهای رفتاری+سیاست از دیدگاه علی (ع) و سیاست توحیدی

+آفات رهبری +مردم و امور سیاسی + سیمای قاضیان، نظامیان و کارگذاران

  

الگوهاى رفتارى ‏جلد ۳ «امام على (ع) و اقتصاد»(دانلود+)

  موضوعات:اقتصاد هدفدار+ ضرورت شناخت کاستی های اقتصادی+ احتیاط در نویسندگی+ امتیاز ندادن به خویشاوندان+ نقش تجار و صنعت گران

 

الگوهاى رفتارى جلد چهارم امام على (ع) و امور نظامى و دفاعى‏ (دانلود+)

 موضوعات:  آگاهی دادن به مردم+ نفوذ نیروس اطلاعاتی + استفاده از اصل غافلگیری+ روش شکست حلقه محاصره دشمن +آرایش نظامی سپاه

 

الگوهاى رفتارى جلد پنجم امام على (ع) و مباحث اطّلاعاتى‏ (دانلود+)

 موضوعات:نیروهای اطلاعاتی و رفتار با جاسوس+اهمیت حفاظت اطلاعات +اطلاعات برای امنیت اقتصادی+ آگاهی دادن به مردم + سیمای بازرگانان، صاحبان صنایع

 

 الگوهاى رفتارى جلد ۶ امام على (علیه السلام) و علم و هنر(دانلود+)

 موضوعات:جایگاه مباحث علمی +رهنمودهای علمی امام علی+رازهای فوق درک بشری+اعتراف عایشه به علم امام علی (ع)+ ارزش علم و عالم از دید علی(ع)+ هنر قصه نویسی،شعر،نمایشنامه و فیلم

 

/ 0 نظر / 33 بازدید