به خدا گفتم...

به خدا گفتم:خسته ام
گفت:از رحمت خدا نا امید نشوید(زمر/۵۳)
گفتم:کسی نمیدونه تو دلم چی میگذره
گفت:خدا حائل است میان انسان و قلبش(اٍنفعال/۲۶)
گفتم:هیچ کسی رو ندارم
گفت:ما از رگ گردن به انسان نزدیکتریم(ق/۱۶)
گفتم:ولی انگار منو فراموش کردی!
گفت:مرا یاد کنید تا یاد شما باشم(بقره/۱۵۲)

/ 0 نظر / 11 بازدید