نسب عمر بن خطاب، از کتب مورخین و نسب شناسان اهل سنت

«خطاب، پدر عمر بن خطاب و نیز عموی او و نیز برادر امی(مادری) او بوده است(!!)؛ زیرا عمروبن نفیل (برادر خطاب و عمومی اصلی عمر) پس از درگذشت نفیل (پدربزرگ عمر)، زن پدر خود را به عقد در آورده و این زن همان مادر خطاب (پدر عمر) بوده است (حال آن که در شرع ابراهیمی، ازدواج با زن پدر، حرام بوده و در اسلام نیز این حرمت باقی است

بیت شعری از ناصرخسرو (شاعر نامدار شیعه – م481ق):

ما بر اثر عترت پیغمبر خویشیم
اولاد زنا بر اثر رای و هوا اند!!
(بر اثر، یعنی: در پی، به دنبال)

نیز در بیت شعر دیگری می گوید:

لعن گویم آن «سه بت» را چون همی
دین حق، از جور ایشان پرپر است!
(منظور وی از سه بت، این افراد هستند: ابوبکر – عمر – عثمان)
/ 0 نظر / 15 بازدید