اعمال ماه رجب

 پاداش ختم بیست و شش روز روزه در ماه رجب

 رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم  فرمودند : هر که از ماه رجب بیست و شش روز را روزه بگیردخداوند در سایه عرش کاخ از مروارید و یاقوت برای او می سازد که بر سر هر کاخی چادری سرخ ازابریشم بهشت است که در آن آسوده جای می گیرد در حالی که مردم در حساب هستند

 

پاداش ختم بیست و پنج روز روزه در ماه رجب

رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم  فرمودند : هر که از ماه رجب بیست و پنج روز را روزه بگیرد وقتیکه از قبرش بیرون می آید هفتاد هزار فرشته تا به استقبال او می آیند که دردست هر یک ازآنان پرچمی از مروارید و یاقوت و با آنان هدایایی از پیراهنهای زینتی است پس می گویند ای دوستخدا رهایی به سوی پرودگارت . پس او از اولین مردمی است که وارد بهشت های عدن می شود وبا مقربین آنها که خداوند از  

پاداش ختم بیست و چهار روزه در ماه رجب

رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم  فرمودند : هر که از ماه رجب بیست و چهار روز را روزه بگیرد هنگامی که فرشته مرگ در نزد او حاضر شود به صورت جوانی به او نشان داده می شود که به تن او لباسی از ابریشم سبز بر اسبی از اسب های بهشت سوار  و به دست او ابریشم سبزی است که با مشک ناب خوشبو شده و در دست او کاسه ای طلایی پر از نوشیدنی های بهشت می باشد . پس موقع بیرون رفتن جان به او می نوشانند که سختی های جان کندن را بر او آسان می سازد آن گاه روحش را در آن ابریشم می گیرد  پس از آن بویی پراکنده می شود که به مشام اهل هفت آسمان می رسد و آن همیشه بر قبرش سایه می اندازد تا اینکه بر حوض پیامبر صل الله علیه و اله سلم وارد شود

 

پاداش ختم بیست و سه روز روزه در ماه رجب

رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم  فرمودند : هر که از ماه رجب بیست و سه روز را روزه بگیرد از آسمان به او صدایی می رسد که ای بنده خدا خوشا به حالت به رنج اندکی افتادی و به نعمت طولانی رسیدی خوشا به حالت که اگر پرده از تو برداشته و به سوی پاداش بزرگ پروردگار برسی و در دارالسلام همسایه خلیل شوی  


پاداش ختم بیست و دو روز روزه در ماه رجب

رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم  فرمودند : هر که از ماه رجب بیست و دو روز روزه بگیرد صدا زننده ای از اهل آسمان صدا می زند : ای دوست خدا از جانب خدا به کرامت بزرگ مژده ات باد و نیز همنشینی با آن ها که خداوند نعمت شان داده مثل پیامبران  راستگویان  گواهان و نیکوکاران و ایشان خوب همراهی هستند  


پاداش ختم بیست روز روزه در ماه رجب

رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم  فرمودند : هر که از ماه رجب بیست روز را روزه بگیرد  پس گویا که خداوند عزوجل را بیست هزار سال عبادت کرده باشد  

پاداش ختم بیست روز روزه در ماه رجب

رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم  فرمودند : هر که از ماه رجب بیست روز را روزه بگیرد  پس گویا که خداوند عزوجل را بیست هزار سال عبادت کرده باشد  


پاداش ختم نوزده روز روزه در ماه رجب

رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم  فرمودند : هر که از ماه رجب نوزده روز را روزه بگیرد خداوند برای او فضایل کافی از مروارید لطیف تازه به موازات کاخ آدم علیه السلام و ابراهیم علیه السلام در بهشت عدن می سازد پس او به آن ها سلام داده و آنها بخاطر اکرام و بجا آوردن حقش بر او سلام می کنند ( خداوند برای او به خاطر هر روزی که روزه گرفته به مانند روزه هزار سال می نویسد )  


پاداش ختم هیجده روز روزه در ماه رجب

رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم  فرمودند : هر که از ماه رجب هیجده روز را روزه بگیرد با حضرت ابراهیم علیه السلام در بارگاه جاودان بر تخت های مروارید و یاقوت همراه می شود

   

پاداش ختم هفده روز روزه در ماه رجب

رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم  فرمودند :هر که از ماه رجب هفده روز را روزه بگیرد  در روز قیامت برای او  در صراط هفتاد هزار چراغ از نور می گذارند تا اینکه با نور آن چراغها از صراط به طرف بهشت برود در حالیکه فرشتگان با خوش آمدگویی و سلام او را بدرقه می کنند  

پاداش ختم شانزده روز روزه در ماه رجب

رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم  فرمودند : هر که از ماه رجب شانزده روز را روزه بگیرد از اولین کسانی می شود که سوار به مرکبی از نور شده و با آن در عرصه بهشت به سوی خانه رحمان می رود  


پاداش ختم پانزده روز روزه در ماه رجب

رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم  فرمودند : هر که از ماه رجب پانزده روز را روزه بگیرد در روز قیامت در جایگاه ایمن شدگان می ایستد پس فرشته ای مقرب و پیامبر و رسولی بر او نمی گذرد جز اینکه می گوید خوشا به حالت تو ایمنی مقربی مشرفی به تو غبطه می خورند ساکن بهشتی

   

پاداش ختم چهارده روز روزه در ماه رجب

رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم  فرمودند : هر که از ماه رجب چهارده روز را روزه بگیرد خداوند عزوجل از پاداش آن می دهد که چشمی ندیده و گوشی نشنیده و بر دل آدمی خطور نکرده است از کاخ های بهشتی که با مروارید و یاقوت ساخته شده باشد

   

پاداش ختم سیزده روز روزه در ماه رجب

 رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم  فرمودند : هر که از ماه رجب سیزده روز را روزه بگیرد در روز قیامت برای او سفره ای از یاقوت سبز در سایه عرش انداختم می شود که ستون های آن از مروارید است که از جهان هفت بار پهناورتر است و بر آن سینی هایی از مروارید و یاقوت قرار داده شده که در هر سینی هفتاد هزار رنگ غذا هست که رنگی از آن با رنگ دیگر و بویی با بوی دیگر تشبیه نیست پس از آن تناول می کند در حالیکه مردم در سختی زیاد و دشواری بزرگ روز قیامت قرار دارند
 

پاداش ختم دوازده روز روزه در ماه رجب

 

 رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم  فرمودند : هر که از ماه رجب دوازده روز را روزه بگیرد در روز قیامت با دو لباس سبز از ابریشم و زربخت پوشانده می شود و به آن دو آراسته می گردد که اگر یکی از آنها به دنیا آویخته می شود میان مشرق و مغرب زمین را روشن می سازد و جهان از مشک هم خوشبوتر می شود

   

پاداش ختم یازده روز روزه در ماه رجب

 

 رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم  فرمودند : هر که از ماه رجب یازده روز را روزه بگیرد در روز قیامت بنده ای به ثواب برتر از او نمی رسد مگر کسی که به مانند او یا بیشتر از او روزه بگیرد

 
 

پاداش ختم نه روز روزه در ماه رجب :

 

 رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم  فرمودند : هر که از ماه رجب نه روز را روزه بگیرد در حالی از قبرش بیرون می آید که صدا می زند  لا اله الا الله  و صورتش بجز به طرف بهشت برگردانده نمی شود و از قبرش بیرون می آید در حالی که صورتش دارای نوری است که برای اهل قیامت می درخشد تا این که می گویند : شاید این پیامبر برگزیده ای است و کمتر چیزی که به او می دهند این است که بدون حساب وارد بهشت می شود  

پاداش ختم هشت روز روزه در ماه رجب :

 

از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمودند : هر کس در ماه رجب هشت روز روزه بگیرد درهای هشتگانه بهشت به روی او باز می شود و به او می فرماید : از هر یک از درهای بهشت که می خواهی وارد شو

   

پاداش ختم هفت روز روزه در ماه رجب :

 

 رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم  فرمودند : هر کس هفت روز از ماه رجب را روزه بگیرد درهای هفتگانه جهنم به روی او بسته می شود و خداوند عزوجل بدنش را بر آتش جهنم حرام می کند
 

پاداش ختم شش روز روزه در ماه رجب :

 

 رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم  فرمودند : هر که از ماه رجب شش روز را روزه بگیرد در حال بیرون آمدن از قبر از صورتش نوری می درخشد که از نور آفتاب سفیدتر است و غیر از آن نوری به او داده می شود که با آن اهل قیامت بهره می گیرند و از ایمن شده ها برانگیخته می شود تا اینکه از صراط بدون حساب می گذرد و از خشم پدر و مادر و قطع ( قطع رحم ) معاف می شود  

پاداش ختم پنج روز روزه در ماه رجب :

 

 رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم  فرمودند : هر که از ماه رجب پنج روز را روزه بگیرد بر خداوند حتم است که در روز قیامت خشنودش بسازد و به رزو قیامت در حالی که سیمایش به مانند ماه شب چهارده است او را بر می انگیزاند و برای او به مانند تعداد ریگ های انبوه حسنه نوشته می شود و بدون حساب وارد بهشت می گردد و به او گفته می شود : هر چه از پروردگارت می خواهی آرزو کن  

پاداش ختم چهار روز روزه در ماه رجب

 

 رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم  فرمودند : هر که از ماه رجب چهار روز را روزه بگیرد از تمام بلاها مثل دیوانگی و جذام و برص و فتنه دجال به سلامت و از عذاب قبر در امان است و برای او به مانند پاداش صاحبان خرد که توبه کننده و بسیار باز گشت کننده اند نوشته می شود و نامه او به دست راستش در ابتدای عبادت کنندگان داده می شود  

فضیلت ختم سه روز روزه در ماه رجب :

 

از رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم  روایت شده که فرمودند : هر که از ماه رجب سه روز را روزه بگیرد خداوند عزوجل میان او و آتش خندق یا مانعی قرار می دهد که طول آن راه هفتاد سال است و خداوند عزوجل در موقع افطار به او می فرماید : حقت بر من واجب گردید و محبت و دوستی ات بر من لازم گشت . فرشتگانم شما را شاهد می گیرم که من گناهان گذشته و آینده او را بخشیدم  

فضیلت ختم دو روز روزه در ماه رجب :

 

از رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم  روایت شده که فرمودند : هر که از ماه رجب دو روز را روزه بگیرد آن کرامتی را که برای او در نزد خداوند است  توصیف کننده ای از اهل آسمان  و زمین نمی تواند وصفش کند و برای او به مانند پاداش بدست آمده در طول عمر ده نفر از راستگویان نوشته می شود که عمر آنان خیلی باشد در روز قیامت به مانند همه آنانی که ایشان شفاعت می کنند شفاعت می کند و به همراه ایشان محشور میشود  تا اینکه وارد بهشت شده و از دوستان آنان می گردد

پاداش ختم روزه روز اول ماه رجب :

از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمود : نوح علیه السلام صدای کشتی را بر روی کوه جودی شنید و ترسید .پس سرش را از یک طرف کشتی بیرون آورد دسش را بلند کرده با انگشت اشاره  کرد می گفت  رهما اتقن  و معنای این دو کلمه این بود که : پروردگار را نیکو فرما و نوح علیه السلام در روز اول ماه رجب سوار کشتی شد و به همراهان خود از جن و انس دستور داد که آن روز را روزه بگیرند و گفت : هر کس از شما که این روز را روزه بگیرد آتش در او به اندازه یک سال راه دور می شود و نیز امام باقر علیه السلام از پدرش از جدش علیه السلام آورده که گفت  رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : هر کس روز اول ماه رجب را روزه بگیرد بهشت بر او واجب می شود


فضیلت و اعمال ماه مبارک رجب

 

ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان شرافت زیادی دارند و در فضیلت آنها روایات بسیاری وارد شده است. از حضرت رسول (صلى الله علیه و آله) روایت شده که: ماه رجب ماه بزرگ خدا است و ماهى در حرمت و فضیلت به آن نمى‏رسد و جنگیدن با کافران در این ماه حرام است و رجب ماه خدا است و شعبان ماه من است و ماه رمضان ماه امت من است کسى که یک روز از ماه رجب را روزه بگیرد، موجب خشنودى خدای بزرگ می‌گردد و غضب الهى از او دور می گردد و درى از درهاى جهنم بر روى او بسته گردد.

 

از حضرت موسى بن جعفر(علیهماالسلام) روایت شده است که: هر کس یک روز از ماه رجب را روزه بگیرد، آتش جهنم یک سال، از او دور شود و هر کس سه روز از آن را روزه بگیرد بهشت بر او واجب می گردد.

 

و همچنین فرمود که: رجب نام نهرى است در بهشت که از شیر سفیدتر و از عسل شیرین‏تر است. هر کس یک روز از رجب را روزه بگیرد البته از آن نهر بیاشامد.

 

از امام صادق(علیه السلام) روایت است که حضرت رسول اکرم( صلى الله علیه و آله) فرمود که: ماه رجب ماه استغفار امت من است پس در این ماه بسیار طلب آمرزش کنید که خدا آمرزنده و مهربان است و رجب را "أصب" مى‏گویند زیرا که رحمت خدا در این ماه بر امت من بسیار ریخته مى‏شود پس بسیار بگوئید: «أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَ أَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ».

 

ابن بابویه از سالم روایت کرده است که گفت: در اواخر ماه رجب که چند روز از آن مانده بود، خدمت امام صادق(علیه السلام)رسیدم. وقتی نظر مبارک آن حضرت بر من افتاد فرمود که آیا در این ماه روزه گرفته‏اى؟ گفتم نه والله اى فرزند رسول خدا. فرمود که آنقدر ثواب از تو فوت شده است که قدر آن را به غیر از خدا کسى نمى‏داند به درستى که این ماهى است که خدا آن را بر ماه‌هاى دیگر فضیلت داده و حرمت آن را عظیم نموده و گرامی داشتن روزه دار را در این ماه بر خود واجب گردانیده است.

 

پس گفتم یابن رسول الله اگر در باقیمانده این ماه روزه بدارم آیا به بعضى از ثواب روزه‏داران آن نائل مى‏گردم؟ فرمود: اى سالم هر کس یک روز از آخر این ماه را روزه بدارد خدا او را ایمن گرداند از شدت سکرات مرگ و از هول بعد از مرگ و از عذاب قبر و هر کس دو روز از آخر این ماه را روزه بگیرد از صراط به آسانى بگذرد و هر کس سه روز از آخر این ماه را روزه بگیرد ایمن گردد از ترس بزرگ روز قیامت و از شدت‌ها و هول‌هاى آن روز و برات بیزارى از آتش جهنم به او عطا کنند. و بدان که براى روزه ماه رجب فضیلت بسیار وارد شده است و روایت شده که اگر شخصی قادر بر آن نباشد هر روز صد مرتبه این تسبیحات را بخواند تا ثواب روزه آن را دریابد: سُبْحَانَ الْإِلَهِ الْجَلِیلِ سُبْحَانَ مَنْ لا یَنْبَغِى التَّسْبِیحُ إِلا لَهُ سُبْحَانَ الْأَعَزِّ الْأَکْرَمِ سُبْحَانَ مَنْ لَبِسَ الْعِزََّ وَ هُوَ لَهُ أَهْلٌ .


/ 0 نظر / 12 بازدید