قالب وبلاگ غدیر امیرالمومنین(همین وبلاگ)

 

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <meta http-equiv="Content-Language" content="fa"> <META NAME="description" CONTENT="<-Blogtitle-> - <-BlogDescription->"> <META NAME="keywords" CONTENT="<-Blogtitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs"> <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" /> <meta name="GENERATOR" content="BlogFa.com"> <title><-Blogtitle-></title> <style type="text/css"> <!-- a:link { color: #800000; text-decoration: none; } a:visited { color: #0B8EFB; text-decoration: none; } a:hover { color: #0000FF; text-decoration: none; } a:active { color: #0B8EFB; text-decoration: none; } .posthide { width: 487px; overflow: hidden; } .customht { width: 202px; overflow: hidden; } --> </style> </head> <body topmargin="0" leftmargin="0" rightmargin="0" bottommargin="0" marginwidth="0" marginheight="0" style="background-color: #A1DAFE; background-image: url('http://axgig.com/images/98339045142637430451.jpg'); background-repeat: repeat"> <table width="1000" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" style="background-image: url('http://axgig.com/images/57326130639443733623.jpg'); background-repeat: repeat-y; background-position: left top; "> <tr> <td colspan="3" style="background-image: url('http://axgig.com/images/16203681426677062500.jpg'); background-repeat: no-repeat; background-position: right top" height="424" align="right" valign="top"> <table border="0" width="973" height="175" cellspacing="0" cellpadding="0" dir="rtl"> <tr> <td height="109"> </td> <td height="109" width="932"> </td> </tr> <tr> <td rowspan="2"> </td> <td width="932" align="right" style="color: #0B8EFB; font-family: Tahoma; font-size: 12pt; font-weight:600"> <a href="<-BlogUrl->"><font color="#008000"><-BlogTitle-></font></a></td> </tr> <tr> <td width="902" align="right" style="color: #30789A; font-family: Tahoma; font-size: 10pt; padding-right:30px" height="23"> <font color="#008000"><-BlogDescription-></font></td> </tr> </table> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p align="center"><b> <MARQUEE style="FONT-STYLE: oblique; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 12pt" direction=right width="994" height="44" scrolldelay="14" scrollamount="3">اگر علم در ثریا باشد مردم فارس (ایران) به آن دست پیدا خواهند کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و صلم * در مذهب ، کلام حق ، ناد علی است * طاعت که قبول شود یاد علی است * از جمله آفرینش کون و مکان * مقصود خدا علی و اولاد علی است * منسوب به حضرت حافظ </MARQUEE></b></td> </tr> <tr> <td width="240" align="left" valign="top"> <table border="0" width="222" cellspacing="0" cellpadding="0" style="color: #80D6FF; font-family: Tahoma; font-size: 12pt;" dir="rtl"> <tr> <td style="background-image: url('http://axgig.com/images/75977910677349283652.jpg'); background-repeat: no-repeat; background-position: right top; padding-left:25px; color:#0B8EFB; font-weight: 600" height="46" align="left"> <p align="right"><font color="#800000"><span lang="en-us">        </span>آخرین مطالب<span lang="en-us">  </span></font></td> </tr> <tr> <td style="color: #0B8EFB; font-size: 10pt; font-family: Tahoma; padding-left: 20px; padding-right: 10px; padding-top: 5px; font-weight: normal" align="left"> <p align="right"> <BlogPreviousItems items="25" > <a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->" target="_blank"> <font color="#0000FF"><-PostTitle-></font></a> <br> </BlogPreviousItems> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table> <table border="0" width="222" cellspacing="0" cellpadding="0" style="color: #80D6FF; font-family: Tahoma; font-size: 12pt;" dir="rtl"> <tr> <td style="background-image: url('http://axgig.com/images/75977910677349283652.jpg'); background-repeat: no-repeat; background-position: right top; padding-left:25px; color:#0B8EFB; font-weight: 600" height="46" align="left"> <p align="right"><font color="#800000"><span lang="en-us">        </span>آرشیو مطالب</font></td> </tr> <tr> <td style="color: #0B8EFB; font-size: 10pt; font-family: Tahoma; padding-left: 20px; padding-right: 10px; padding-top: 5px; font-weight: normal" align="left"> <p align="right"> <BlogArchive> <a href="<-ArchiveLink->"><font color="#0000FF"><-ArchiveTitle-></font></a><br> </BlogArchive> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table> <BlogFeedShowBlock> <table border="0" width="222" cellspacing="0" cellpadding="0" style="color: #80D6FF; font-family: Tahoma; font-size: 12pt;" dir="rtl"> <tr> <td style="background-image: url('http://axgig.com/images/75977910677349283652.jpg'); background-repeat: no-repeat; background-position: right top; padding-left:25px; color:#0B8EFB; font-weight: 600" height="46" align="left"> <p align="right"><font color="#800000"><span lang="en-us">      </span>پیوندهای روزانه</font></td> </tr> <tr> <td style="color: #0B8EFB; font-size: 10pt; font-family: Tahoma; padding-left: 20px; padding-right: 10px; padding-top: 5px; font-weight: normal" align="left"> <p align="right"> <BlogFeedShow><a href="<-ItemUrl->" target="_blank"><font color="#0000FF"><-ItemTitle-></font></a><br /></BlogFeedShow> <a href="javascript:void(0)" onclick ="OpenLD();"><font color="#0000FF">آرشیو پیوندهای روزانه</font></a> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table> </BlogFeedShowBlock> <BlogLinksBlock> <table border="0" width="222" cellspacing="0" cellpadding="0" style="color: #80D6FF; font-family: Tahoma; font-size: 12pt;" dir="rtl"> <tr> <td style="background-image: url('http://axgig.com/images/75977910677349283652.jpg'); background-repeat: no-repeat; background-position: right top; padding-left:25px; color:#0B8EFB; font-weight: 600" height="46" align="left"> <p align="right"><font color="#800000"><span lang="en-us">            </span>پیوندها</font></td> </tr> <tr> <td style="color: #0B8EFB; font-size: 10pt; font-family: Tahoma; padding-left: 20px; padding-right: 10px; padding-top: 5px; font-weight: normal" align="left"> <p align="right"> <BlogLinks> <a href="<-LinkUrl->" target="_blank"><font color="#0000FF"><-LinkTitle-></font></a><br> </BlogLinks> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td height="40" background="http://axgig.com/images/75977910677349283652.jpg"> <b> <font color="#800000"><span lang="en-us">        </span>صفحات جانبی</font></b></td> </tr> <tr> <td height="31"> <p><span lang="en-us"><blogpages><font color="#0000FF">- </font> <a href="<-pagelink->" > <font color="#0000FF"><-pagetitle-></font></a><font color="#0000FF"><br /> </font></blogpages> </span></td> </tr> <tr> <td height="31"> </td> </tr> </table> </BlogLinksBlock> </td> <td width="530" valign="top" align="center"> <blogpost> <table border="0" width="527" cellspacing="0" cellpadding="0" dir="rtl"> <tr> <td style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: #001D80; padding-top: 20px; background-image: url('http://axgig.com/images/12428949547073738862.gif'); background-repeat: no-repeat; background-position: center top" height="72" align="center"> <a href="<-PostLink->" style="color: #FF0000;font-weight:700"><font size="3"><-PostTitle-></font></a></td> </tr> <tr> <td style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; color: #30789A; padding-left: 20px; padding-right: 20px; padding-top: 0; padding-bottom: 0" align="right" valign="top"><div class="posthide"> <font color="#000000"><-PostContent-> </font> <BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->"><font color="#FF0000">ادامه مطلب</font></a></BlogExtendedPost><font color="#FF0000"> </font> </div> </td> </tr> <tr> <td align="left" style="color: #005151; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; padding-left: 40px; padding-right: 40px; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px" dir="rtl"> <font color="#800000"><-PostAuthor-> | <-PostTime-> - <-PostDate-> <br> </font> <a class="bul" href="<-PostLink->" ><font color="#800000">+</font></a><font color="#008000"> <BlogComment> نظرات (<-count->) </BlogComment> </font> </td> </tr> <tr> <td align="center" style="color: #005151; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; padding-left: 40px; padding-right: 40px; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px">  </td> </tr> </table> </blogpost> <BlogPage> <table border="0" width="527" cellspacing="0" cellpadding="0" dir="rtl"> <tr> <td style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: #001D80; padding-top: 20px; background-image: url('http://axgig.com/images/12428949547073738862.gif'); background-repeat: no-repeat; background-position: center top" height="72" align="center"> <a href="<-pageLink->" style="color: #FF0000;font-weight:700"><font size="3"><-PageTitle-></font></a></td> </tr> <tr> <td style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; color: #30789A; padding-left: 20px; padding-right: 20px; padding-top: 0; padding-bottom: 0" align="right" valign="top"><div class="posthide"> <font color="#000000"><-PageContent-></font> </div> </td> </tr> <tr> <td align="left" style="color: #005151; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; padding-left: 40px; padding-right: 40px; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px" dir="rtl"> <font color="#008000">مدیر | - </font> <br> <a class="bul" href="<-pageLink->" ><font color="#008000">+</font></a> </td> </tr> <tr> <td align="center" style="color: #005151; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; padding-left: 40px; padding-right: 40px; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px">  </td> </tr> </table> </BlogPage> <BlogArchivePage> <table border="0" width="527" cellspacing="0" cellpadding="0" dir="rtl"> <tr> <td style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: #001D80; padding-top: 20px; background-image: url('http://axgig.com/images/12428949547073738862.gif'); background-repeat: no-repeat; background-position: center top" height="72" align="center"> <a href="#" style="color: #FF0000;font-weight:700"><font size="3">عناوین مطالب وبلاگ <-blogtitle-></font></a></td> </tr> <tr> <td style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; color: #30789A; padding-left: 20px; padding-right: 20px; padding-top: 0; padding-bottom: 0" align="right" valign="top"><div class="posthide"> <BlogArchiveItems><font color="#000000">» </font> <a href="<-PostLink->"> <font color="#000000"><-posttitle-></font></a><font color="#000000"> :: <-PostDate-></font><br /></BlogArchiveItems> </div> </td> </tr> <tr> <td align="left" style="color: #005151; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; padding-left: 40px; padding-right: 40px; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px" dir="rtl"> <font color="#008000">مدیر | - </font> <br> <a class="bul" href="#" ><font color="#008000">+</font></a> </td> </tr> <tr> <td align="center" style="color: #005151; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; padding-left: 40px; padding-right: 40px; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px">  </td> </tr> </table> <p> </p> <p><span lang="en-us">...</span></p> <p> </p> <p><span lang="en-us"><BlogpagingBlock> <div style="display:block; height:25px; line-height:20px; padding:8px; width: 99%; padding-bottom: 30px;"> <NextPage><a style="float:left; font-family:'times new roman'; font-size:15px; font-weight:bold; color:#06C; text-decoration:none; padding:4px; background-color:#FFF; border:3px solid #06C;" href="<-NextPage->"> ← صفحه بعد</a></NextPage> <PreviousPage><a style="float:right; font-family:'times new roman'; font-size:15px; font-weight:bold; color:#06C; text-decoration:none; padding:4px; background-color:#FFF; border:3px solid #06C;" href="<-PreviousPage->"> صفحه قبل → </a></PreviousPage> </div> </BlogpagingBlock></span></BlogArchivePage></td> <td width="230" align="right" valign="top"> <table border="0" width="222" cellspacing="0" cellpadding="0" style="color: #80D6FF; font-family: Tahoma; font-size: 12pt;" dir="rtl"> <tr> <td style="background-image: url('http://axgig.com/images/85619888595851098456.jpg'); background-repeat: no-repeat; background-position: right top; padding-right:25px; color:#0B8EFB; font-weight: 600" height="46" align="right"> <font color="#800000"><span lang="en-us">        </span>منوی اصلی</font></td> </tr> <tr> <td style="color: #0B8EFB; font-size: 10pt; font-family: Tahoma; padding-left: 10px; padding-right: 20px; padding-top: 5px; font-weight: normal;"> <a href="<-BlogUrl->"> <font color="#0000FF">خانه </font> </a><br> <BlogProfileLinkBlock><a href="<-BlogProfileLink->"> <font color="#0000FF">پروفایل مدیر وبلاگ</font></a><br></BlogProfileLinkBlock> <a href="mailto:<-BlogEmail->"><font color="#0000FF">پست الکترونیک</font></a><br> <a href="<-BlogArchiveLink->"><font color="#0000FF">آرشیو وبلاگ</font></a><br> <a href="/posts/"><font color="#0000FF">عناوین مطالب وبلاگ</font></a><br></td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table> <BlogProfile> <table border="0" width="222" cellspacing="0" cellpadding="0" style="color: #80D6FF; font-family: Tahoma; font-size: 12pt;" dir="rtl"> <tr> <td style="background-image: url('http://axgig.com/images/85619888595851098456.jpg'); background-repeat: no-repeat; background-position: right top; padding-right:25px; color:#0B8EFB; font-weight: 600" height="46" align="right"> <font color="#800000"><span lang="en-us">        </span>درباره وبلاگ</font></td> </tr> <tr> <td style="color: #0B8EFB; font-size: 10pt; font-family: Tahoma; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 5px; font-weight: normal" align="center"> <BlogPhoto> <img src="<-BlogPhotoLink->" style="border: 3px solid #26BAF9; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px"> </BlogPhoto> <p align="right" style="margin-left: 0px; margin-right: 10px; margin-top: 5px; margin-bottom: 0"> <font color="#0000FF"><-AboutAuthor-> </font> </p> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table> </BlogProfile> <BlogAuthorsBlock> <table border="0" width="222" cellspacing="0" cellpadding="0" style="color: #80D6FF; font-family: Tahoma; font-size: 12pt;" dir="rtl"> <tr> <td style="background-image: url('http://axgig.com/images/85619888595851098456.jpg'); background-repeat: no-repeat; background-position: right top; padding-right:25px; color:#0B8EFB; font-weight: 600" height="46" align="right"> <font color="#800000"><span lang="en-us">         </span>نویسندگان</font></td> </tr> <tr> <td style="color: #0B8EFB; font-size: 10pt; font-family: Tahoma; padding-left: 10px; padding-right: 20px; padding-top: 5px; font-weight: normal;"> <BlogAuthors> <a href="<-AuthorLink->"> <font color="#0000FF"><-AuthorName-></font> </a> <br> </BlogAuthors> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table> </BlogAuthorsBlock> <BlogTagsBlock> <table border="0" width="222" cellspacing="0" cellpadding="0" style="color: #80D6FF; font-family: Tahoma; font-size: 12pt;" dir="rtl"> <tr> <td style="background-image: url('http://axgig.com/images/85619888595851098456.jpg'); background-repeat: no-repeat; background-position: right top; padding-right:25px; color:#0B8EFB; font-weight: 600" height="46" align="right"> <font color="#800000"><span lang="en-us">       </span>موضوعات مطالب</font></td> </tr> <tr> <td style="color: #0B8EFB; font-size: 10pt; font-family: Tahoma; padding-left: 10px; padding-right: 20px; padding-top: 5px; font-weight: normal;"> <BlogTags> <a href="<-TagLink->"> <font color="#0000FF"><-TagName->(<-Tagweight->) </font> </a> <br> </BlogTags> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table> </BlogTagsBlock> <table border="0" width="222" cellspacing="0" cellpadding="0" style="color: #80D6FF; font-family: Tahoma; font-size: 12pt;" dir="rtl"> <tr> <td style="background-image: url('http://axgig.com/images/85619888595851098456.jpg'); background-repeat: no-repeat; background-position: right top; padding-right:25px; color:#0B8EFB; font-weight: 600" height="46" align="right"> <font color="#800000"><span lang="en-us">       </span>سایر امکانات</font></td> </tr> <tr> <td style="color: #0B8EFB; font-size: 10pt; font-family: Tahoma; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 5px; font-weight: normal" align="center"> <div class="customht"> <p style="text-align:center"> <a style="color: #FFFFFF; text-decoration: none; font-family: Arial; font-size: 8pt; border: 1px solid #005151; background-color: #0B8EFB" href="<-BlogXmlLink->"> RSS </a> </p> <font color="#30789A" style="font-size: 7pt">POWERED BY</font><br> <a style="color: #005151; text-decoration: none;font-family:Verdana;font-weight:bold" href="http://www.persianweblog.ir" > PersianWeblog.COM <br/> <br/> </a> <span style="background-color: #FFFFFF"><font color="#001D80"> <span lang="en-us"> </span></font><a href="http://amiremomenin.persianblog.ir/post/548" target="_blank" ><font color="#001D80" size="3">قالب غدیر </font></a></span><br/><br/> <font color="#0000FF"><-BlogCustomHtml-></font><br /> <font color="#0000FF"><-persianstat-></font> </div> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="background-image: url('http://axgig.com/images/26776764896757944835.jpg'); font-family:Tahoma; font-size:10pt; color:#30789A" align="center" height="104" valign="top" dir="rtl"> <br> <br> <font color="#0000FF">تمامی حقوق محفوظ می باشد!</font><p><span lang="en-us" dir="ltr"> <a target="_blank" href="http://www.amiremomenin.persianblog.ir"><font color="#001D80">www.amiremomenin.persianblog.ir- Designed By shahrooz tehrani</font></a></span></td> </tr> </table> </body> </html> 

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید