علم غیب از منظر قرآن و سنّت

 

مقدمه

علم غیب یک بحث برون دینی دارد و یک بحث درون دینی. بحث برون دینی ا ش با حس گرایان و تجربه گرایان است .آنها ادراک بشری را محدود به حس و تجربه می دانند و منکر هرگونه ادراک دیگر، حتی منکر ادراک عقلی اند تا چه رسد به ادراک غیبی ؛ درحالی که اگر این محدودیت را بپذیریم ؛ راه رسیدن به علم و دانش به روی بشریت بسته می شود و حتی علوم تجربی هم عقیم می ماند. علم غیب با این رویکرد از حوزه ای بحث خارج و مربوط به مباحث شناخت شنا سی است .

بحث درون دینی علم غیب در قلمرو اسلام انجام می شود .از الفبای مکتب تشیع این است که پیامبر، امام و اولیای خاص خدا از علم غیب برخوردارند .در مقابل، عدّه ای از اهل سنت؛ بخصوص گروه وهّابیت، این علم را مخصوص خدای متعال می دانند و می گویند : اعتقاد به علم غیب غیر خدا، باطل و در تضاد با اسلام است.

لازم است که نخست مفهوم علم غیب باز شناسی شود.

مفهوم شناسی علم غیب

مفهوم علم روشن است. غیب به معنای پنهان در برابر شهادت به معنای پیداست . این واژه درمورد چیزی به کار می‌رود که نهان از ادراک ظاهری و یا ادراک باطنی بشر عادی باشد.[1] از این رو آگاهی از غیب را که ادراک باطنی غیر عادی است، آگاهی سوم نیز گفته اند.

براین اساس ، غیب یک معنای نسبی دارد و دارای مراتب مختلف است:

مرتبه اولش این است که چیزی به حس و تجربه نگنجد بلکه از راه عقل و ادراک باطنی شناخته شود ؛ از قبیل خدا ، قیامت، وحی آسمانی و...چنانکه همین معنا در آیه کریمه «الذین یؤمنون بالغیب».[2] مقصود است، این مرتبه از معنای غیب موضوع بحث نیست .

مرتبه دوم از معنای غیب که موضوع بحث را تشکیل می دهد این است که حتی دور از دسترس عقل و ادراک باطنی بشر عادی باشد و ازراه اسباب عادی و مجاری علمی به دست نیاید .

بنابراین آگاهی علمی از اسرار نهان افراد و حوادث پشت پرده، علم غیب نیست چه از طریق علوم جدید ؛ از قبیل تله پاتی و ذهن خوانی باشد یا از طریق علوم غریبه ؛ از قبیل رمل،جفر، استخدام جن و... علم غیب، علم خدا دادی است که از راه وحی ، الهام و رؤیای صادقه و.. به دست می آید .

نمونه :گاهی انسان از سرگذشت اقوام وملل گذشته از را ه مطالعه تاریخ آگاه می شود، این علم غیب نیست. اما گاهی از سرگذشت آنها از طریق وحی ، الهام و دل آگاهی و.. باخبر می شود، این علم غیب است .

دید گاه وهّابیت در باره علم غیب

محمد بن عبدالوهاب : هرکه ادعا ی علم غیب حتی دریک مورد کند ؛ طاغوت است.[3]

او هم چنین می گوید: خدای متعال فرموده است: «قل لاأقول لکم عندی خزائن الله ولا أعلم الغیب ...»[4]من برای شما نمی گویم که نزدم گنجینه های خدا است و من غیب را نمی دانم. این آیه صریح است در بیزاری جستن از کسی که ادّعای علم غیب کند.[5]

دهلوی : اعتقاد شیعیان به این که امام باید علم غیب داشته باشد؛ برگرفته از نصاری است.[6]

احسان الهی ظهیر: آگاهی امامان از چیزهای که دیگران نمی دانند؛ اندیشه یهودی است .[7]

شورای مفتیان وهّابیت : کسی که معتقد باشد به این که افراد صالح علم غیب دارند، کافر است؛ زیرا خدای متعال فرموده است:«قل لا یعلم من فی السّموات والأرض الغیب إلاّ الله»[8]؛ بگو هیچ کسی در آسمان ها وزمین غیب را جز خدا نمی داند[9]

فوزان از مفتیان وهّابیت : غیب را جز خدای متعال نمی داند. به فرموده قرآن کریم: «قل لایعلم من فی السّموات والأرض الغیب إلاّ الله...» بنابر این کسی که ادّعای علم غیب کند، خود را شریک خدا در آن قرار داده است؛ پس چنین کسی طاغوت است.[10]

بن باز : کسی که ادّعای علم غیب کند، از او خواسته می شود که توبه کند. اگر توبه نکرد، به جرم این که کافر شده است، کشته می شود، غسل ونماز ندارد و در قبرستان مسلمانان دفن نمی شود؛ زیرا غیب را جز خدا نمی داند.[11]

نقد دید گاه وهّابیت

چنانکه معلوم شد، گروه وهّابیت با استناد به برخی از آیات، علم غیب را مخصوص خدای متعال می دانند و بر این اساس ادعای علم غیب در نظر آن ها مساوی با ادّعای خدایی است. این گروه فقط همین آیات را مورد توجّه قرار داده و آیات دیگر را از نظر دور داشته اند. این راه درستی نیست. برای به دست آوردن دیدگاه قرآن در باره یک موضوع، باید همه آیات مربوط به آن موضوع را در نظر گرفت.

علم غیب درقرآن

درقرآن کریم ، آیات مختلفی دراین زمینه وجود دارد: گروهی ازآیات ، علم غیب را برای خدا ثابت می کند بدون این که نظر به اثبات یا نفی آن ازدیگران داشته باشد . گروه دیگر، علم غیب را محدود به حریم خدا وازدیگران نفی میکند . گروه سوم علم غیب را برای غیر خدا هم ثابت می کند .

روشن است که نمی توان نظرقرآن را جزازراه بررسی وجمع بندی همه آیات به دست آورد .کسی که تنها با استناد به برخی از آنها مطلبی را به قرآن نسبت دهد ؛ راه باطل را طی نموده ودرواقع به قرآن کریم جفا کرده است.

گروه اول؛ اثبات علم غیب برای خدا

ازنام های نیکوی خداوند که بارها درقرآن آمده ؛ «عالم الغیب والشهادة»[12] است. یعنی اوبه پیدا وپنهان آگاه است .هیچ چیز ازخدا پنهان نیست .ریز ترین ذره دراعماق زمین هم برای اوپید ا ست .تقسیم اشیاء به غیب وشهادت درباره ای خدا معنا ندارد .همه اشیاء برای او مشهود است .بنا براین معنای علم غیب خدا این نیست که خدا چیزهایی را که ازاوغائب است می داند بلکه معنایش این است که آنچه را ازدیگران غائب است اومی داند .درواقع بازگشتش به این معنا است که آنچه برای دیگران ناپیدا است برای خدا پیدا است. چنانکه امام علی (ع) فرموده است :کل سرٍَعندک علانیة وکل غیب عندک شهادة.[13] هر رازی درنزد توآشکار وهر پنهانی درنزد توپیدا است.

نام نیکوی دیگرخداوند که آنهم بارها درقرآن آمده ؛«علاَم الغیوب»[14] است.یعنی بسیار دانای امورپنهان .

دراین آیه ، مبالغه وزیاده گویی نسبت به عالم به کار رفته است ودرآیه ای دیگر نسبت به معلوم :« وَ ما مِنْ غائِبَةٍ فِی السَّماءِ وَ الْأَرْضِ إِلَّا فِی کِتابٍ مُبِینٍ‏»[15] تای «غائبة» برای مبالغه است .معنای آیه چنین می‌شود : هیچ چیز بسیار پنهانی درآسمان وزمین نیست مگراینکه درکتاب آشکار است .کتاب آشکار ، مظهر علم خداست ؛ خدائی که پنها ن ترین پنهان هم ازدید او پنهان نیست .

درجای دیگر این مطلب را به گونه ای ملموس تری بازگو نموده است :«فانه یعلم السر واخفی »[16] پس همانا او راز درونی ومخفی ترازآن را می داند .

درتفسیر این آیه آمده است .راز درونی این است که انسان خودش آن را می داند وازدیگران پنها ن می کند .مخفی تراز راز درونی چیزی است که حتی خود انسان هم نمی داند، یکباردرذهن اوخطورکرده ، بعد آن را فراموش نموده است .اکنون درذهن ناخود آگاه او وجود دارد وخدا آن را می داند [17].

گروه دوم ؛ محدودیت علم غیب به خدا

قرآن کریم درآیات متعددی ، علم غیب را محدود به خدامی داند وآن را بادوزبان مختلف بازگو می کند :

1- انحصارعلم غیب درخدا:« قل لایعلم من فی السموات والارض الغیب الاالله »[18] بگو هیچ کس درآسمانها وزمین غیب راجز خدا نمی داند.

درآیه دیگر می فرماید :وعنده مفاتح الغیب لایعلمها الاهو.[19] تنها نزد خدا است گنجینه ها یا کلید های غیب که آنها را جزخدا نمی داند.

2- نفی علم غیب ازدیگران : قرآن کریم به پیامبر اسلام (ص) دستور میدهد :« قُلْ لا أَقُولُ لَکُمْ عِنْدِی خَزائِنُ اللَّهِ وَ لا أَعْلَمُ الْغَیْبَ وَ لا أَقُولُ

لَکُمْ إِنِّی مَلَکٌ »[20] ؛ بگو :به شما نمی گویم که نزدم گنجینه های خدا است ، نمی گویم که من غیب را می دانم ونمی گویم که من فرشته ام. درجای دیگرهمین مطلب را از زبان حضرت نوح می گوید :« وَ لا أَقُولُ لَکُمْ عِنْدِی خَزائِنُ اللَّهِ وَ لا أَعْلَمُ الْغَیْب ....»‏[21]

براساس این آیات حتی پیامبران ازعلم غیب برخوردارنبودند تا چه رسد به دیگران . باتوجه به همین دسته ازآیات ، محمد بن عبدالوهاب می گوید : پیامبران ازادعای علم غیب برائت می جستند ؛ درحالی که طاغوت های زمان ما آن را ادعا می کنند .[22]

روشن است که این قضاوت عجولانه وبدون درنظر گرفتن سایر آیات است ونمی توان آن را به قرآن نسبت داد .پس باید دسته سوم ازآیات قرآن را هم بررسی کرد وآن گاه نتیجه گیری نمود .

گروه سوم ؛ اثبات علم غیب برای غیرخدا

قرآن کریم درعین اینکه علم غیب را محدود به خدا می داند ؛ درموارد متعددی آن را برای غیر خدا هم ثابت می کند :« عالِمُ الْغَیْبِ فَلا یُظْهِرُ عَلى‏ غَیْبِهِ أَحَداً إِلَّا مَنِ ارْتَضى‏ مِنْ رَسُولٍ‏.»[23] ؛ اودانای غیب است پس هیچ یکی را برغیبش آگاه نمی سازد جزکسی را که بپسندد ازقبیل پیامبر.

این آیه ، حصر علم غیب را که درآیات پیشین بود می شکند وآن را ازطریق افاضه ای خدا برای دیگران هم ثابت می کند .درعین حال حصر دیگری ایجاد می کند : افاضه علم غیب به کسانی اختصاص دارد که مورد پسند خدا باشند .سپس پیامبررا به عنوان نمونه ای روشن ازآنها معرفی می کند .

درآیه دیگری که به همین مضمون است می فرماید:« وَ ما کانَ اللَّهُ لِیُطْلِعَکُمْ عَلَى الْغَیْبِ وَ لکِنَّ اللَّهَ یَجْتَبِی مِنْ رُسُلِهِ مَنْ یَشاءُ... »[24]‏ ؛ نیست خدا که شما را به غیب آگاه سازد ولی ازپیامبرانش کسی را که بخواهد ( برای آگاهی ازغیب ) برمی گزیند ،.به دیگر سخن ، خدا علم غیب را دراختیار هرکسی قرارنمی دهد بلکه برای این کار ازمیان شما افراد ی را گلچین می کند .

دراین دوآیه به طور کلی علم غیب را برای غیر خدا ثابت می نماید . درآیات دیگر علم غیب آنها را درموارد جزئی وبرخی ازکارهای روزمره بازگو می کند :

1- یکی ازمعجزات حضرت عیسی(ع) این بود که به مردم می گفت :« وانبئکم بما تأکلون وما تدَخرون فی بیوتکم ».[25] شما را ازآنچه می خورید ودرخانه های خود ذخیره می کنید خبرمی دهم .

2- پیامبراسلام ( ص) یکی اززنهایش را از اسراری که بین آنها بود باخبر ساخت اوپرسید :« من انبأک هذا» چه کسی تورا ازاین راز آگاه ساخت .آن حضرت درپاسخ فرمود :« نبَأنی العلیم الخبیر».[26] به من خدای دانا وآگاه خبرداد.

3- درداستان حضرت موسی وخضر(ع)آمده است : حضرت خضر درسه مورد براساس علم غیب کارهای شگفت انگیز انجام می دادکه حتی حضرت موسی ( ع) توان تحمل آنها را نداشت .[27]

4- مادرحضرت موسی( ع) نوزادش را به دستور خداوند به دریا انداخت وازراه وحی والهام می دانست که فرزندش به اوبرمی گردد وسرانجام به پیامبری می‌رسد .[28]

همچنین مریم مقدس(س) ازراه اخبارغیبی ،آ گاه بود که بدون شوهر ، دارای فرزند می شود وآن فرزندش، پیامبر خدا ودارای معجزات فراوان خواهد بود.[29]

نگاه جامع به علم غیب درقرآن

روشن شد که آیات قرآن،درباره این که علم غیب محدود به حریم خدا است یانه مختلفند و در ظاهرباهم ناسازگار. برای حل این ناسازگاری و به دست آوردن نظر قرآن، باید نگاه جامع به همه این آیات داشته باشیم و بعد از جمع بندی آنها نتیجه گیری نمائیم. در جمع بندی این آیات و رفع تعارض بین آنها دو راه حل ارائه شده است:

1- برخورداری از همه ی علوم غیب محدود به خدا است. دیگران فقط از برخی آنها برخوردارند.[30] به دیگر سخن تنها خدا از همه امور غیبی آگاه است، غیر خدا به همه آن امور آگاهی ندارد، فقط از بعضی آنها آگاه است. طبق اصطلاح خاص، دسته ای از آیات به نحو سلب عموم، علم غیب را از غیر خدا نفی می کند. دسته ای دیگر به نحو ایجاب خاص، علم غیب را برای آنها ثابت می کند. سلب عموم با ایجاب خاص در تضاد نیست.

این راه حل درست به نظر نمی رسد؛ زیرا آن دسته از آیات، علم غیب را به نحو عموم سلب از دیگران نفی می کند نه به نحو سلب عموم. عموم سلب با ایجاب خاص تنافی دارد. مضمون دسته دوم از آیات گذشته این نیست که غیر خدا همه علوم غیب را نمی داند تا با اثبات برخی از آن علوم برای آنها در تضاد نباشد. مضمون آن دسته از آیات این است که غیر خدا از هیچ یکی از علوم غیب برخوردار نیست. پس با اثبات برخی از آن علوم برای آنها در تضاد می باشد.

2- علم غیب همانند علوم دیگر بر دو گونه است: یکی بالذات و بالاصاله و دیگری بالعرض و بالتبع. علم غیب بالذات؛ یعنی عالم، به خودی خود دارای علم غیب است، بدون این که دیگری به او داده باشد. چنین علم غیبی منحصر به خدا است.‌ زیرا تنها اوست که احاطه وجودی و علمی به همه عالم دارد. دیگران به خودی خود از علم غیب برخوردار نیستند، چون احاطه و ابزار علمی شان محدود است. علم غیب آنها از راه افاضه خدا است.[31]

این راه حل را می توان از برخی آیات پشین هم استفاده کرد:« عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الامن ارتضی من رسول ».[32] او دانای غیب است پس برغیبش هیچ یکی را آگاه نمی سازد مگر کسی را که بپسندد؛ از قبیل پیامبر. روشن است که این آیه علم غیب را برای دیگران از راه افاضه خدا ثابت می کند.

از نظرعقلی نیز این مطلب قابل اثبات است؛ زیرا از نظرعقل، علم به هرمعلومی، نیازمند به احاطه ای وجودی وعلمی به آن است .روشن است که جزخدا کسی دیگر ،چنین احاطه ای به همه عالم ندارد.شعاع وجودی وعلمی غیر خدا محدود است وبسیاری از چیزها از دسترس ادراک او دورمی باشد. بنابراین غیر خدا بخودی خود نمی تواند آگاه از همه امور پیدا و پنهان باشد ولی می شود که خدا چنین آگاهی فراگیر را به او افاضه کند.

نتیجه ای این دلیل عقلی این است که علم غیب بالاصاله وبالذات محدود به خداست. اما می شود که غیر خدا هم بالعرض وبالتبع، از این علم برخوردار شود .

به هر حال، بابررسی هر سه گروه از آیات مربوط به علم غیب روشن شد که اعتقاد به علم غیب خدا دادی در مورد دیگران با قرآن در تضاد نیست. آنچه با قرآن در تضاد می باشد اعتقاد به علم غیب ذاتی آنها است که هیچ مسلمانی دارای چنین اعتقادی نیست.

علم غیب در سنّت

از روایات شیعه بخوبی استفاده می‌شود که علاوه بر پیامبران(ع)، امامان معصوم(ع) نیز دارای علم غیب می‌باشند. روایات یاد شده این مطلب را با زبان‌های مختلف بازگو می‌کند: امامان(ع) از حوادث گذشته، حال و آینده تا روز قیامت آگاهند و هیچ چیزی بر آنها پوشیده نیست، امامان(ع) هر گاه بخواهند علم پیدا می‌کنند. امامان(ع) می‌دانند که چه زمانی از دنیا می‌روند و بدون اختیار خود از دنیا نمی‌روند. امامان(ع)، محدّث و خزانه‌داران علوم الهی‌اند، امامان(ع) دارای علم کتاب می‌باشند و علم کتاب چنان قدرتی به انسان می‌دهد که وزیر سلیمان با برخورداری از بخش ناچیز آن توانست، تخت ملکه سبا را پیش از یک چشم به هم زدن حاضر کند[33]، امامان(ع) از ضمیر دل‌های مردم و احوال شیعیان خود آگاهند، امامان(ع)، از تمام علوم فرشتگان و پیامبران الهی برخوردارند. خدا به امامان همانند حضرت ابراهیم(ع) ملکوت آسمانها و زمین را نمایانده است و...[34]

چنانکه گذشت از مجموع آیات قرآن به دست می‌آید که علم غیب بالذات و بالاصاله مختص به خداست و دیگران فقط از علم غیب بالعرض و بالتبع از راه افاضه خدا برخوردارند. به دیگر سخن علم غیب آنها علم خدادادی است نه علم ذاتی.

همین معنا از مجموع روایات هم استفاده می‌شود بلکه در برخی از آنها به این مطلب تصریح شده است:

امام علی(ع) روی منبر از حوادث آینده خبر می‌داد. یکی از یارانش گفت: یا امیرالمؤمنین تو از علم غیب برخورداری؟ آن حضرت لبخندی زد و فرمود: این، علم غیب نیست بلکه فراگیری علم از عالم (پیامبر(ص))است. همانا علم غیب، علم به روز قیامت و... است[35].

امام صادق(ع) فرموده‌اند: همانا خدا دارای دو علم است: یکی علمی که در نزد اوست و هیچ کسی از آفریده‌هایش را به آن آگاه نکرده است و دیگر علمی که به فرشته‌ها و پیامبرانش داده است. این علم به ما اهل بیت رسیده است.[36]

ابو مغیره می‌گوید: من و یحیی بن عبدالله نزد امام کاظم(ع) بودیم. یحیی گفت: فدایت شوم! همانا مردم گمان می‌کنند که تو دارای علم غیب هستی. آن حضرت فرمود: منزه است خدا! دست خود را روی سرم بگذار پس سوگند به خدا که هیچ مویی در سر و بدنم نمانده است جز این که در اثر این سخن راست شده است. سپس فرمود: سوگند به خدا که آنچه ما داریم جز میراثی از پیامبر خدا(ص) نیست[37].

معلوم است که آنچه در این روایات نفی شده علم غیب ذاتی است نه آن علم غیبی‌ که از سوی خدا به پیامبر(ص) افاضه شده و از آن حضرت به امام رسیده باشد.

ظاهرا در آن زمان، علم غیب به طور مطلق، ظهور در علم غیب ذاتی داشته است. از این رو آن را به غیر خدا نسبت نمی‌دادند. چنانکه از مرحوم شیخ مفید نقل شده است: همانا امامان معصوم(ع) از ضمیر دل‌های بعضی از بندگان و حوادث آینده آگاه بودند. البته این نوع آگاهی از شرایط امامت نیست بلکه آن را خدا از باب لطف و تثبیت مقام امامت به آنها داده است. اما این که به طور مطلق گفته شود که امامان دارای علم غیب بودند، سخن نارواست. زیرا اتصاف به آن تنها در خور کسی است که بخودی خود علم داشته باشد نه این که علمش را از دیگری گرفته باشد و چنین کسی جز خدای عزّ و جلّ نیست.[38]

بعضی‌ها با توجه به این روایات که در باب علم امام(ع) وارد شده نسبت‌های ناروایی به شیعیان داده‌اند. برخی از آن‌ها در آغاز این بخش گذشت و برخی دیگرشان اینجا آورده می‌شود:

محبّ الدین خطیب می‌گوید: کلینی در کتاب کافی که در نظر آنها از همان جایگاه صحیح بخاری در نظر مسلمانان برخوردار است، امامان دوازده‌گانه را چنان توصیف می‌کند که آنها را در حدّ بت‌های یونانی در دوران بت‌پرستی بالا می‌برد. از قبیل این که امامان از تمامی علوم فرشته‌ها و پیامبران برخوردارند، امامان می‌دانند چه زمانی از دنیا می‌روند و بدون اختیار خود از دنیا نمی‌روند، امامان از گذشته، حال و آینده آگاهند و...[39]

عبدالله قصیمی می‌گوید: امامان در نظر شیعیان از گذشته، حال و آینده آگاهند. هر گاه بخواند، علم پیدا می‌کنند و آنها می‌دانند که چه زمانی از دنیا می‌روند و... پس امامان از دیدگاه شیعه از مقام نبوّت و پیامبری برخوردارند که به سوی آنها وحی می‌شود. و همچنین از دیدگاه آنها امامان در برخورداری از علم غیب همتای خدایند؛ در حالی که همه مسلمانان می‌دانند که حتی پیامبران هم در این جهت همتای خدا نبوده‌اند. آیات، روایات و سخنان پیشوایان دربارة این که جز خدا از علم غیب برخوردار نیست در حدّ تواتر است.[40]

در مباحث گذشته روشن شد که آنچه مختص به خداست علم غیب ذاتی است و هیچ مسلمانی اعتقاد به چنین علم غیبی برای غیر خدا ندارد. علم غیب دیگران، علم غیب خدادادی است. این نوع علم غیب و همچنین نزول فرشته‌ها و وحی غیر رسالی اختصاص به پیامبران ندارد؛ چنانکه گذشت مادر موسی و عیسی از راه وحی و گزارش فرشته‌ها از امور غیبی آگاه بودند. پس اعتقاد به علم غیب امام از راه وحی، ملازم با اعتقاد به پیامبری او نیست.

در همین روایاتی که آنها بر ضدّ شیعیان استناد کرده‌اند تصریح شده است: همانا خدا با کتاب آسمانی شما، کتاب‌های آسمانی را و با پیامبر شما، پیامبران الهی را خاتمه داده است.[41]

افزون بر این، اعتقاد به علم غیب دیگران اختصاص به شیعیان ندارد. بلکه در منابع اهل سنت نیز در موارد متعددی علم غیب برای غیر خدا ثابت شده است. گویا این عده از این منابع ناآگاه بوده‌اند یا خود را به ناآگاهی زده‌اند.

وجود محدّث در اسلام

اصل این که در امت اسلامی همانند امت‌های پیشین، محدّث وجود دارد، مورد اتفاق شیعه و سنی است. گرچه در مصداق آن هر دو گروه با هم اختلاف نظر دارند.

محدث را چنانکه خواهید دید چند معنا کرده‌اند:

1. محدث کسی است که بر او الهام می‌شود.

2. محدث کسی است که با او فرشته‌ها سخن می‌گویند.

3. محدث کسی است که سخن فرشته‌ها را می‌شنود و در گوش یا دل او نقش می‌بندد بدون اینکه او را ببیند.

محدث به هر یکی از این معانی باشد از علم غیب برخوردار است. پس همانگونه که وجود محدّث در اسلام مورد اتفاق است وجود عالم به غیب نیز مورد اتفاق خواهد بود.

مصداق محدّث از دیدگاه شیعه

امام باقر(ع) فرموده‌اند: محدّث کسی است که سخن فرشته‌ها را می‌شنود بدون این که چیزی را ببیند بلکه در گوش و دل او نقش می‌بندد.[42]

نمودهای عینی محدّث به این معنا عبارتند از:

1. امامان معصوم.

امام رضا(ع) فرموده‌اند: «الائمة ... محدثون»[43].امامان، محدّث می‌باشند.

حکم بن عیینه می‌گوید: از امام سجاد(ع) پرسیدم: آیا علی(ع) محدّث بود؟ فرمود: بلی و هر امامی از ما اهل بیت(ع) محدّث است.[44]

2. فاطمه زهرا(س).

سلیم شامی می‌گوید: از محمد بن ابی بکر پرسیدم: آیا علی(ع) محدث بود؟ گفت: بلی و فاطمه(س) نیز محدّث بود[45].

بر این اساس یکی از لقب‌های حضرت فاطمه(س) محدّثه است.[46]

امام صادق(ع) فرموده‌اند: همانا فاطمه(س) بعد از پیامبر خدا(ص) هفتاد و پنج روز زنده بود. غم و اندوه شدید او را فرا گرفت. جبرئیل امین نزدش می‌آمد. او را تسلیت می‌گفت، از احوال و جایگاه پدرش و آنچه بعد از فاطمه(س) برای ذریه‌اش اتفاق خواهد افتاد، خبر می‌داد و علی(ع) آن‌ها را می‌نوشت.[47]

3. سلمان فارسی.

امام صادق(ع) فرموده است: علی(ع) محدث بود و سلمان نیز محدّث بود.[48]

مصداق محدّث از دیدگاه اهل سنّت

چنانکه گذشت، اثبات علم غیب برای غیر خدای متعال مخصوص شیعیان نیست. برای روشن شدن این مطلب، لازم است که مصداق محدّث و عالمان غیب در منابع وروایات اهل سنّت نیز طرح شود. البته طرح آن ها به معنای پذیرفتن همه موارد نیست.

در صحیح بخاری به نقل از ابو هریره آمده است که پیامبر اسلام(ص) فرموده‌اند: «لقد کان فیما قبلکم من الامم محدّثون فان یک فی امتی احد فهو عمر»[49]. همانا در امت‌های پیشین، افراد محدث بودند؛ پس اگر در میان امتم یکی از آنها باشد آن یکی عمر خواهد بود.

ابن حجر عسقلانی در شرح صحیح بخاری چند معنا را برای محدّث ذکر می‌کند. یکی از آن معانی، این است: «محدث: من یلقی فی روعه»؛ محدث کسی است که مطالب در باطنش القا می‌شود (بر او الهام می‌شود). سپس می‌گوید: همین معنا را این حدیث تأیید می‌کند که همانا خداوند حق را بر زبان و دل عمر قرار داده است.[50]

قسطلانی در شرحش بر صحیح بخاری می‌گوید: بخاری مؤلف کتاب گفته است: محدث کسی است که حق بر زبان او جاری می‌شود. بدون این که از مقام نبوت برخوردار باشد. و خطابی گفته است: محدث کسی است که مطالب در باطنش القا می‌شود.

او همچنین می‌گوید این که پیامبر(ص) فرموده‌اند: اگر در امتم یکی از افراد محدث باشد...، این جمله برای تردید نیست؛ بلکه برای تأکید است؛ چنانکه اگر گفته شود: اگر من دوستی داشته باشم، فلانی است، معنای این جمله تردید نیست بلکه تأکید بر دوستی آن شخص است.[51]

قسطلانی گرچه در اینجا گفته است: این جمله برای تأکید است نه تردید. اما در جایی بر خلاف این می‌گوید: این جمله برای توقع و آرزو است. معلوم است که در توقع و آرزو، شک و تردید نهفته است. او سپس با صراحت می‌گوید: گویا پیامبر(ص) از این عمر محدث است آگاهی نداشته اس

/ 0 نظر / 178 بازدید