کلامی از دکتر شریعتی درباره حقیقت امام حسین

امام حسین
بیشتر از آب تشنه لبیک بود
اما افسوس به جای افکارش
زخمهای تنش را نشانمان دادند
و بزرگترین درد او را بی آبی معرفی کردند...

/ 0 نظر / 14 بازدید