واقعه ترور امام علی

 عباد بن یعقوب الرواجنی من أهل الکوفة ، ...  مات سنة خمسین ومائتین فی شوال ،... قلت روى عنه جماعة من مشاهیر الأئمة مثل أبی عبد الله محمد بن إسماعیل البخاری ...  وروى عنه حدیث أبی بکر رضی الله عنه أنه قال : لا یفعل خالد ما أمر به . 

سألت الشریف عمر بن إبراهیم الحسینی بالکوفة عن معنى هذا الأثر فقال : کان أمر خالد بن الولید أن یقتل علیا ثم ندم بعد ذلک فنهى عن ذلک .

الأنساب - السمعانی - ج 3 - ص 95 ، ذیل ترجمه عباد بن یعقوب الرواجنی ، تقدیم وتعلیق : عبد الله عمر البارودی ، چاپ اول ، سال چاپ :1408
- 1988 م ، ناشر : دار الجنان للطباعة والنشر والتوزیع - بیروت – لبنان .

سمعانی در ترجمه عباد بن یعقوب رواجنی می گوید :
او از اهل کوفه بود ... در ماه شوال سال 250 ه . ق
درگذشت ،... 

 

سمعانی در ادامه می گوید : 

جماعتی از علما و ائمه حدیث شناس همچون محمد بن اسماعیل بخاری از او روایت نقل کرده اند ... 

از جمله روایاتی که از او نقل شده حدیث ابوبکر است که خطاب به خالد بن ولید گفت : خالد آنچه را که به او امر شده انجام ندهد . 
سمعانی می گوید : در کوفه از استادم شریف عمر بن
ابراهیم حسینی در مورد معنای این حدیث پرسیدم ، او گفت : ابوبکر به خالد بن ولید امر کرده بود علی را به قتل برساند سپس از این کار پشیمان شد و او را از این عمل نهی کرد .

/ 0 نظر / 19 بازدید