حدیثی از امام صادق (ع)

امام صادق (ع) فرمود:
آسانی عبور کردن از پل صراط را جستجو کردم و آن را در صدقه دادن یافتم.
بهشت را جستجو کردم و آن را در بخشندگی و جوانمردی دیدم.
شیرینی عبادت را جستجو کردم و آن را در ترک گناه یافتم.

/ 0 نظر / 23 بازدید