امام علی (ع) چقدر معتبر است؟


 ابن حزم، عالم بزرگ سنی می نویسد:

"ولعنه الله علی کل اجماع یخرج عنه علی بن أبی طالب و من بحضرته من الصحابه"


لعنت خدا بر هر اجماعی که علی بن ابی طالب و اطرافیان او از صحابه در آن اجماع نباشند.(1)


مگر نمی دانید امیرالمومنین از مخالفان سرسخت جریان سقیفه بوده است و در آنجا حضور نداشته است؟


پی نوشت:

(١)المحلی، ابن حزم،8/398، مسئله 1770، کتاب الوصایا، اقوال المتاخرین فی حکم الوصیه بعتق اکثر من الثلث.

/ 0 نظر / 10 بازدید