سابقه پیام ولایت

2. گاهی در بین همسران خود این مطلب را فرمود (مناقب آل ابی طالب ج 2 ص 46 ) وگاه در بین مهاجرین (مناقب خوارزمی ص112) وگاه در بین معنداین با علی (الا صابة ج 6 ص 623) وگاه بین شاکیان از علی (البدایة والنهایة ج 5 ص 82) و گاه بین زنان صاحب کمالی از مهاجر وانصار (فضائل الصحابه ج 2 ص 794) ودرموارد زیادی بالای منبر (فضائل... ج 2 ص 771 ) وگاهی بین اصحاب (مناقب خوارزمی ص88) و در روز جاری ساختن عقد اخوت بین مسلمین (فضائل الصحابه ) و در روز بستن دربها به سوی مسجد وبازگزاردن درب خانه علی (مسند احمد حنبل ج 1 ص 175) ودر روزی که رهسپار جنگ تبوک بود ( صحیح مسلم ج 7 ص 175) و در روز طائف (مجمع الزوائد ج 9 ص 163) ودر غزوه هایی که پیروز میدان علی بود اورا تعیین وتعریف می کرد. در روز منی وعرفات ودر روز عرفه در حجة الوداع (سنن ترمذی ج 5 ص 594) ودر روز غدیر بطور جامع وکاملی ابلاغ فرمود. (سنن ترمذی ج 5 ص 591)
« لیهلک من هلک عن بینةٍ  و یحیی من حی عن بینةٍ » (انفال 42)  تاآنها که هلاک می شوند با اتمام حجت باشد آنها که هدایت و زنده می شوند نیز از روی اتمام حجت باشد.
3. حتی در هنگام بیماریش پیامبراکرم در بین اصحاب فرمود: « أیها الناس! یوشک اَن اقبض قبضاً سریعاً فینطلقون بی، و قد قدمت إلیکم القول معذرة إلیکم الا و إنی مخلف فیکم کتاب ربی عزوجل وعترتی » ای مردم من به زودی قبض روح مشوم واز این جهان می روم پیشاپیش سخنی را که عذر شما را بعد از من قطع کند به شما گفتم، آگاه باشید! من کتاب خدا وعترتم (اهل بیت) را درمیان شما می گذارم.
سپس دست علی را گرفت و بلند کرد و فرمود :« هذا علی مع القآن والقرآن مع علی لا یفترقان...» این علی باقرآن است وقرآن باعلی است وهرگز ازههم جدا نمی شوند! المعجم الاوسط 6/147، مجمع الزوائد 9/168 ، صواعق المحرقه 352
4. در حدیث دیگر نسبت به امامت همه ائمه شیعه می فرماید : « إنهم بمنزلة الکتاب لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه » ایشان به منزله کتاب خدا قرآن هستند که از هیچ راهی باطل به آنها نفوذ نخواهد کرد. (دیوان جریره ص 23)
ونیز فرمود : « أنهم کسفینة نوح من رکبها نجی ومن تخلف عنها غرق » ایشان مانند کشتی نوح اند که هرکس به آن پناه جست نجات یافت وهرکه ازآن تخلف کرد غرق شد. (الاغانی- ابوالفرج اصفهانی- 19/105)
ونیز فرمود : « وإن من خالفهم کان من حزب إبلیس » هرکه با آنان مخالفت کند از حزب ابلیس خواهد بود. (مستدرک صحیحین 3/162 ، ذخائر العقبی ص 49)
/ 0 نظر / 15 بازدید