امام علی (ع) در نگاه پیامبر (ص)

 

5.علی نور دوستان خدا است

6.علی راه مستقیم است

7.علی سرور مؤمنان است

8.علی قبله عارفان است

9.علی شجاع ترین مردم است

10.علی دوست خدا است

11.علی راه به سوی خدا است

12.علی شمشیر رسول خدا است

13.علی سلطان آخرت است

14.علی محبوب خدا است

15.علی اولین کسی است که در بهشت را میکوبد

16.علی امیر آیه های قرآن است

17.علی وارث علم پیامبران است

18.علی شیر خدا بر روی زمین است

19.علی تقسیم کننده بهشت و جهنم است

20.علی برطرف کننده اندوه از رسول خداست

/ 0 نظر / 13 بازدید