سخنان امام حسین (ع) پس از نماز صبح روز عاشورا

خداوند به کشته شدن شما و کشته شدن من در این روز اذن فرموده است و بر شما است صبر و شکیبایی در پیش گرفته و با دشمن بجنگید.

ای بزرگ زادگان! صبر وشکیبایی به خرج دهید که مرگ چیزی جز یک پل نیست که شما را از سختی و رنج عبور داده به بهشت پهناور و نعمتهای همیشگی آن می رساند چه کسی است که نخواهد از یک زندان به قصری انتقال یابد و همین مرگ برای دشمنان شما مانند آن است که از کاخی به زندان و شکنجه گاه منتقل گردد.

پدرم از پیامبر (ص) برای من نقل نمود که می فرمود: دنیا برای مؤمن همانند زندان و برای کافر همانند بهشت است. مرگ پلی است که این گروه مؤمن را به بهشتشان می رساند و آن گروه کافر را به جهنمشان. آری، نه دروغ شنیده ام و نه دورغ می گویم.

منبع:
انگیزه های قیام عاشورا،ص۲۱۶.

/ 0 نظر / 9 بازدید