فرزندان عقیل بن ابی طالب شهدای کربلا

1- مسلم بن عقیل؛
2- جعفر بن عقیل؛
3- جعفر بن محمد بن عقیل؛ (نام وی را نیز ابن شهر آشوب ذکر کرده
است.)
4- عبد الرحمن بن عقیل؛
5- عبد الله الاکبر بن عقیل؛
6- عبد الله بن مسلم بن عقیل؛
7- عون بن مسلم بن عقیل؛
8- محمد بن مسلم بن عقیل؛
9- محمد بن ابی سعید بن عقیل؛
10- احمد بن محمد الهاشمی؛ (هر چند که در میان کتب تاریخی نامی از این شخص برده نشده و نه جزء فرزندان عباس و نه غیر او ذکری به میان نیامده اما وی را نیز ابن شهر آشوب آورده است.)

/ 0 نظر / 21 بازدید