نشانه های ظهور امام زمان (عج)

حضرت امام صادق علیه السلام به یکى از یارانش فرمود :

۱. هرگاه دیدى : حق بمیرد و طرفدارنش نابود شوند.
۲. و دیدى که : ظلم همه جا را گرفته.
۳. و دیدى که : قرآن فرسوده شده و درست معنى نمى شود.
۴. و دیدى که : دین همچون ظرف تو خالى و بى محتوا شده است .
۵. و دیدى که : طرفداران حق بر طرفداران باطل فائق شده اند.
۶. و دیدى که : کارهاى بد آشکار شده و از آن نهى نمى شود و بدکاران بازخواست نمى شوند.
۷. و دیدى که : چنان فسق و فجور آشکار شده که مردان به مردان و زنان به زنان اکتفاء مى کنند.
۸. و دیدى که : افراد با ایمان سکوت کرده و سخنشان را نمى پذیرند.
۹. و دیدى که : شخص بدکار ، دروغ گوید و کسى دروغ و نسبت نارواى او را رد نمى کند.
۱۰. و دیدى بچه ها ، بزرگان را تحقیر کنند.
۱۱.و دیدى که : قطع پیوند خویشاوندى شود.
۱۲. و دیدى که : بدکار را ستایش کنند و او شاد شود و سخن بدش به او برنگردد.
۱۳. و دیدى نوجوانان پسر ، همان کنند که زنان مى کنند.
۱۴. و دیدى که : زنان با زنان ازدواج نمایند.
۱۵. و دیدى که : مداحى دروغین از اشخاص ، زیاد شود.
۱۶. و دیدى که : انسانها اموال خود را در غیر اطاعت خدا مصرف مى کنند و کسى مانع نمى شود.
۱۷. و دیدى که : افراد با دیدن کار و تلاش نامناسب مؤمنین ، به خدا پناه مى برند.
۱۸. و دیدى که : همسایه به همسایه خود اذیت مى کند و از آن جلوگیرى نمى شود.
۱۹. و دیدى که : کافر به خاطر سختى مؤمن ، شاد است .
۲۰. و دیدى که : شراب را آشکارا مى آشامند و براى نوشیدن آن کنار هم مى نشینند و از خداوند متعال نمى ترسند.
۲۱. و دیدى : کسى که امر به معروف مى کند خوار و ذلیل است.
۲۲. و دیدى آدم بدکار در آنچه آن را خدا دوست ندارد ، نیرومند و مورد ستایش است.
۲۴. و دیدى راه نیک بسته و راه بد باز است.
۲۵. و دیدى خانه کعبه تعطیل شده ، و به تعطیلى آن استوار داده مى شود.
۲۶. و دیدى که : انسان به زبان مى گوید ولى عمل نمى کند.
۲۷. و دیدى که : مردان از مردان و زنان از زنان لذت مى برند. (یا مردان خود را براى مردان ، و زنان خود را زنان فربه مى کنند).
۲۸. و دیدى که : زندگى مرد از راه لواط و زندگى زن از راه زنا تامین مى شود.
۲۹. و دیدى که : زنان همچون مردان براى خود مجالس (نامشروع) تشکیل مى دهند.
۳۰. و دیدى که : در میان فرزندان "عباس" ، کارهاى زنانگى به وجود آید.
۳۱. و دیدى که : زن براى زنا با مردان ، با شوهر خود همکارى کمک مى کنند.
۳۲. و دیدى که : بیشترین مردم و بهترین خانه ها که زنان را بر بدکارى کمک مى کنند.
۳۳. و دیدى که : مؤمن ، خوار و ذلیل شمرده شود.
۳۴. و دیدى که : بدعت و زنا آشکار شود.
۳۵. و دیدى مردم به شهادت ناحق اعتماد کنند.
۳۶. و دیدى که : حلال ، حرام شود و حرام ، حلال گردد.
۳۷. و دیدى که : دین براساس میل اشخاص معنى شود و کتاب خدا و احکامش تعطیل گردد.
۳۸. و دیدى که : جرئت بر گناه آشکار شود و دیگر کسى براى انجام آن منتظر تاریکى شب نگردد.
۳۹. و دیدى که : مؤمن نتواند نهى از منکر کند مگر در قلبش.
۴۰. و دیدى که : ثروت بسیار زیاد در راه خشم خدا خرج گردد.
۴۱. و دیدى که : سردمداران به کافران نزدیک شوند و از نیکوکاران دور شوند.
۴۲. و دیدى که : والیان در قضاوت رشوه بگیرند.
۴۳. و دیدى که : پست هاى مهم والیان براساس مزایده است نه براساس ‍ شایستگى.
۴۴. و دیدى که : مردم را از روى تهمت و یا سوءظن بکشند.
۴۵. و دیدى که : مرد به خاطر همبسترى با همسران خود مورد سرزنش قرار گیرد.
۴۶. و دیدى که : مرد از بدکارگى همسرش نان مى خورد.
۴۷. و دیدى که : زن بر شوهر نیست انجام مى دهد ، و به شوهرش خرجى مى دهد.
۴۸. و دیدى که : مرد همسر و کنیزش را کرایه مى دهد و به غذاى پست (که از این راه بدست مى آورد) خشنود است.
۴۹. و دیدى که : سوگندهاى دروغ به خدا بسیار گردد.
۵۰. و دیدى که : آشکارا قمار بازى مى شود.
۵۱. و دیدى که : مشروبات الکلى بطور آشکار بدون مانع خرید و فروش ‍ مى شود.
۵۲. و دیدى که : زنان مسلمان خود را به کافر مى بخشند.
۵۳. و دیدى که : کارهاى زشت آشکار شده و هر کس از کنار آن مى گذرد مانع آن نمى شود.
۵۴. و دیدى که : مردم محترم ، توسط کسى که مردم از سلطنتش ترس دارند ، خوار شوند.
۵۵. و دیدى که : نزدیکترین مردم به فرمانداران آنانى هستند که به ناسزاگوئى به ما خانواده عصمت علیهم السلام ستایش شوند.
۵۶. و دیدى که : هر کس ما را دوست دارد او را دروغگو خوانده و شهادتش ‍ را قبول نمى کنند.
۵۷. و دیدى که : در گفتن سخن باطل و دروغ ، با همدیگر رقابت کنند.
۵۸. و دیدى که : شنیدن سخن حق بر مردم سنگین است ولى شنیدن باطل برایشان آسان است.
۵۹. و دیدى که : همسایه از ترس زبان بد همسایه ، او را احترام مى کند.
۶۰. و دیدى که : حدود الهى تعطیل شود و طبق هوى و هوس عمل شود.
۶۱. و دیدى که : مسجدها طلاکارى (زینت داده) شود.
۶۲. و دیدى که : راستگوترین مردم نزد آنها مفتریان دروغگو است.
۶۳. و دیدى که : بدکارى آشکار شده و براى سخن چینى کوشش مى شود.
۶۴. و دیدى که : ستم و تجاوز شایع شده.
۶۵. و دیدى که : غیبت ، سخن خوش آنها گردد، و بعضى بعض دیگر را به آن بشارت دهند.
۶۶. و دیدى که : حج و جهاد براى خدا نیست.
۶۷. و دیدى که : سلطان به خاطر کافر ، شخص مؤمن را خوار کند.
۶۸. و دیدى که : خرابى بیشتر از آبادى است.
۶۹. و دیدى که : معاش انسان از کم فروشى بدست مى آید.
۷۰. و دیدى که : خونریزى آسان گردد.
۷۱. و دیدى که : مرد بخاطر دنیایش ریاست مى کند.
۷۲. و دیدى که : نماز را سبک شمارند.
۷۳. و دیدى که : انسان ثروت زیادى جمع کرده ولى از آغاز آن تا آخر زکاتش ‍ را نداده است.
۷۴. و دیدى که : قبر مرده ها را بشکافند و آنها را اذیت کنند.
۷۵. و دیدى که : هرج و مرج بسیار است.
۷۶. و دیدى که : مرد روز خود را مستى به شب مى رساند و شب خود را نیز به همین منوال به صبح برساند و هیچ اهمیتى به برنامه مردم ندهد.
۷۷. و دیدى که : با حیوانات آمیزش مى شود.
۷۸. و دیدى که : مرد به مسجد (محل نماز) مى رود وقتى برمى گردد لباس در بدن ندارد (لباسش را دزدیده اند).
۷۹. و دیدى که : حیوانات همدیگر را بدرند.
۸۰. و دیدى که : دلهاى مردم ، سخت و دیدگانشان خشک و یاد خدا برایشان گران است.
۸۱. و دیدى که : بر سر کسبهاى حرام آشکارا ، رقابت کنند.
۸۲. و دیدى که : نماز خوان براى خودنمائى نماز مى خواند.
۸۳. و دیدى که : فقیه براى دین ، فقه نمى آموزد و طالب حرام ، ستایش و احترام مى گردد.
۸۴. و دیدى که : مردم در اطراف قدرتمندانند.
۸۵. و دیدى که : طالب حلال ، مذمت و سرزنش مى شود و طالب حرام ستایش و احترام مى گردد.
۸۶. و دیدى که : در مکه و مدینه کارهائى مى کنند که خدا دوست ندارد و کسى از آن جلوگیرى نمى کند، و هیچ کس بین آنها و کارهاى بدشان مانع نمى شود.
۸۷. و دیدى که : آلات موسیقى و لهو در مدینه و مکه آشکار گردد.
۸۸. و دیدى که : مرد سخن حق گوید و امر به معروف و نهى از منکر کند ولى دیگران او را از این کار بر حذر مى دارند.
۸۹. و دیدى که : مردم به همدیگر نگاه مى کنند ، (به اصطلاح چشم و هم چشمى مى کنند) و از مردم بدکار پیروى نمایند.
۹۰. و دیدى که : راه نیک خالى و راه رونده ندارد.
۹۱. و دیدى که : مرده را مسخره کنند و کسى براى او اندوهگین نشود.
۹۲. و دیدى که : سال به سال بدعت و بدیها بیشتر شود.
۹۳. و دیدى که : مردم و جمعیتها جز از سرمایه داران پیروى نکنند.
۹۴. و دیدى که : به فقیر چیزى دهند که برایش بخندند ولى در راه غیر خدا ترحم کنند.
۹۵. و دیدى که : علائم آسمانى آشکار شود و کسى از آن نگران نشود.
۹۶. و دیدى که : مردم مانند حیوانات در انظار یکدیگر عمل جنسى بجا مى آورند و کسى از ترس مردم از آن جلوگیرى نمى کند.
۹۷. و دیدى که : انسان در راه غیر خدا بسیار خرج کند ولى در راه خدا از اندک هم مضایقه دارد.
۹۸. و دیدى که : عقوق پدر و مادر رواج دارد و فرزندان هیچ احترامى براى آنها قائل نیستند ، بلکه نزد فرزند از همه بدترند.
۹۹. و دیدى که : زنها بر مسند حکومت بنشینند ، و هیچ کارى جز خواسته آنها پیش نرود.
۱۰۰. و دیدى که : پسر به پدرش نسبت دروغ بدهد ، و پدر و مادرش را نفرین کند و از مرگشان شاد گردد.
۱۰۱. و دیدى که : اگر روزى بر مردى بگذرد ولى او در آن روز گناه بزرگى مانند بدکارى ، کم فروشى ، و زشتى انجام نداده ، ناراحت است.
۱۰۲. و دیدى که : قدرتمندان ، غذاى عمومى مردم را احتکار کنند.
۱۰۳. و دیدى که : اموال حق خویشان پیامبر صلى اللّه علیه و آله و سلم (خمس) در راه باطل تقسیم گردد و با آن قماربازى و شرابخوارى شود.
۱۰۴. و دیدى که : به وسیله شراب ، بیمار را مداوا کنند و براى بهبودى بیمار آن را تجویز نمایند.
۱۰۵ و دیدى که : مردم در مورد امر به معروف و نهى از منکر و ترک دین بى تفاوت و یکسانند.
۱۰۶. و دیدى که : سر و صداى منافقان بر پا است ولى سر و صداى حق طلبان خاموش است.
۱۰۷. و دیدى که : براى اذان و نماز مزد مى گیرند.
۱۰۸. و دیدى که : مسجدها پر است از کسانى که از خدا نترسند و غیبت هم نمایند.
۱۰۹. و دیدى که : شرابخوار مست ، پیش نماز مردم شود.
۱۱۰. و دیدى که : خورندگان اموال یتیمان ستوده شوند.
۱۱۱.و دیدى که : قاضیان برخلاف دستور خداوند قضاوت کنند.
۱۱۲. و دیدى که : استانداران از روى طمع ، خائنان را امین خود قرار دهند.
۱۱۳. و دیدى که : فرمانروایان ، میراث (مستضعفان) را در اختیار بدکاران از خدا بى خبر قرار دهند.
۱۱۴. و دیدى که : بر روى منبرها از پرهیزکارى سخن مى گویند ولى گویندگان آن پرهیزکار نیستند.
۱۱۵. و دیدى که : صدقه را با وساطت دیگران بدون رضاى خدا و به خاطر درخواست مردم بدهند.
۱۱۶. وقتى که دیدى : وقت (اول) نمازها را سبک بشمارند.
۱۱۷. و دیدى که : هم و هدف مردم ، شکم و شهوتشان است.
۱۱۸. و دیدى که : دنیا به آنها روى کرده
۱۱۹. و دیدى که : نشانه هاى برجسته حق ، ویران شده است ، در این وقت خود را حفظ کن و از خدا بخواه که از خطرات گناه نجاتت بدهد...

/ 0 نظر / 25 بازدید