آیات قرآن مربوط به نماز - زکات - انفاق

اى کسانى که ایمان آورده‏اید چون به [عزم] نمازبرخیزید صورت و دستهایتان را تا آرنج بشویید و سر و پاهاى خودتان را تا برآمدگى پیشین [هر دو پا] مسح کنید و اگر جنب‏اید خود را پاک کنید [=غسل نمایید] و اگر بیمار یا در سفر بودید یا یکى از شما از قضاى حاجت آمد یا با زنان نزدیکى کرده‏اید و آبى نیافتید پس با خاک پاک تیمم کنید و از آن به صورت و دستهایتان بکشید خدا نمى‏خواهد بر شما تنگ بگیرد لیکن مى‏خواهد شما را پاک و نعمتش را بر شما تمام گرداند باشد که سپاس [او] بدارید  

ش 3- سوره: 8 , آیه: 3

همانان که نمازرا به پا مى‏دارند و از آنچه به ایشان روزى داده‏ایم انفاق مى‏کنند  

ش 4- سوره: 9 , آیه: 5

پس چون ماه‏هاى حرام سپرى شد مشرکان را هر کجا یافتید بکشید و آنان را دستگیر کنید و به محاصره درآورید و در هر کمینگاهى به کمین آنان بنشینید پس اگر توبه کردند و نمازبرپا داشتند و زکات دادند راه برایشان گشاده گردانید زیرا خدا آمرزنده مهربان است  

ش 5- سوره: 5 , آیه: 12

در حقیقت‏خدا از فرزندان اسرائیل پیمان گرفت و از آنان دوازده سرکرده برانگیختیم و خدا فرمود من با شما هستم اگر نماز برپا دارید و زکات بدهید و به فرستادگانم ایمان بیاورید و یاریشان کنید و وام نیکویى به خدا بدهید قطعا گناهانتان را از شما مى‏زدایم و شما را به باغهایى که از زیر [درختان] آن نهرها روان است در مى‏آورم پس هر کس از شما بعد از این کفر ورزد در حقیقت از راه راست گمراه شده است

  

6- سوره: 9 , آیه: 11

پس اگر توبه کنند و نمازبرپا دارند و زکات دهند در این صورت برادران دینى شما مى‏باشند و ما آیات [خود] را براى گروهى که مى‏دانند به تفصیل بیان مى‏کنیم  

ش 7- سوره: 9 , آیه: 18

مساجد خدا را تنها کسانى آباد مى‏کنند که به خدا و روز بازپسین ایمان آورده و نمازبرپا داشته و زکات داده و جز از خدا نترسیده‏اند پس امید است که اینان از راه‏یافتگان باشند  

ش 8- سوره: 27 , آیه: 3

همانان که نمازبرپا مى‏دارند و زکات مى‏دهند و خود به آخرت یقین دارند  

ش 9- سوره: 20 , آیه: 14

منم من خدایى که جز من خدایى نیست پس مرا پرستش کن و به یاد من نمازبرپا دار  

ش 10- سوره: 13 , آیه: 22

و کسانى که براى طلب خشنودى پروردگارشان شکیبایى کردند و نمازبرپا داشتند و از آنچه روزیشان دادیم نهان و آشکارا انفاق کردند و بدى را با نیکى مى‏زدایند ایشان راست فرجام خوش سراى باقى  

11- سوره: 31 , آیه: 4

[همان] کسانى که نمازبرپا مى‏دارند و زکات مى‏دهند و [هم] ایشانند که به آخرت یقین دارند  

ش 12- سوره: 2 , آیه: 43

و نمازرا بر پا دارید و زکات را بدهید و با رکوع‏کنندگان رکوع کنید  

ش 13- سوره: 14 , آیه: 31

به آن بندگانم که ایمان آورده‏اند بگو نمازرا بر پا دارند و از آنچه به ایشان روزى داده‏ایم پنهان و آشکارا انفاق کنند پیش از آنکه روزى فرا رسد که در آن نه داد و ستدى باشد و نه دوستیى  

ش 14- سوره: 2 , آیه: 45

از شکیبایى و نمازیارى جویید و به راستى این [کار] گران است مگر بر فروتنان  

ش 15- سوره: 4 , آیه: 43

اى کسانى که ایمان آورده‏اید در حال مستى به نماز نزدیک نشوید تا زمانى که بدانید چه مى‏گویید و [نیز] در حال جنابت [وارد نمازنشوید] مگر اینکه راهگذر باشید تا غسل کنید و اگر بیمارید یا در سفرید یا یکى از شما از قضاى حاجت آمد یا با زنان آمیزش کرده‏اید و آب نیافته‏اید پس بر خاکى پاک تیمم کنید و صورت و دستهایتان را مسح نمایید که خدا بخشنده و آمرزنده است  

16- سوره: 31 , آیه: 17

اى پسرک من نمازرا برپا دار و به کار پسندیده وادار و از کار ناپسند باز دار و بر آسیبى که بر تو وارد آمده است‏شکیبا باش این [حاکى] از عزم [و اراده تو در] امور است  

ش 17- سوره: 19 , آیه: 31

و هر جا که باشم مرا با برکت‏ساخته و تا زنده ‏ام به نمازو زکات سفارش کرده است  

ش 18- سوره: 14 , آیه: 37

پروردگارا من [یکى از] فرزندانم را در دره‏اى بى‏کشت نزد خانه محترم تو سکونت دادم پروردگارا تا نمازرا به پا دارند پس دلهاى برخى از مردم را به سوى آنان گرایش ده و آنان را از محصولات [مورد نیازشان] روزى ده باشد که سپاسگزارى کنند  

ش 19- سوره: 35 , آیه: 18

و هیچ بارب ردارنده‏اى بار [گناه] دیگرى را برنمى‏دارد و اگر گرانبارى [دیگرى را به یارى] به سوى بارش فرا خواند چیزى از آن برداشته نمى‏شود هر چند خویشاوند باشد [تو] تنها کسانى را که از پروردگارشان در نهان مى‏ترسند و نمازبرپا مى‏دارند هشدار مى‏دهى و هر کس پاکیزگى جوید تنها براى خود پاکیزگى مى‏جوید و فرجام [کارها] به سوى خداست  

ش 20- سوره: 14 , آیه: 40

پروردگارا مرا برپادارنده نمازقرار ده و از فرزندان من نیز پروردگارا و دعاى مرا بپذیر  

21- سوره: 5 , آیه: 55

ولى شما تنها خدا و پیامبر اوست و کسانى که ایمان آورده‏اند همان کسانى که نمازبرپا مى‏دارند و در حال رکوع زکات مى‏دهند  

ش 22- سوره: 24 , آیه: 37

مردانى که نه تجارت و نه داد و ستدى آنان را از یاد خدا و برپا داشتن نمازو دادن زکات به خود مشغول نمى‏دارد و از روزى که دلها و دیده‏ها در آن زیرورو مى‏شود مى‏هراسند  

ش 23- سوره: 30 , آیه: 31

به سویش توبه برید و از او پروا بدارید و نمازرا برپا کنید و از مشرکان مباشید  

ش 24- سوره: 5 , آیه: 58

و هنگامى که [به وسیله اذان مردم را] به نمازمى‏خوانید آن را به مسخره و بازى مى‏گیرند زیرا آنان مردمى‏اند که نمى‏اندیشند  

ش 25- سوره: 9 , آیه: 54

و هیچ چیز مانع پذیرفته شدن انفاقهاى آنان نشد جز اینکه به خدا و پیامبرش کفر ورزیدند و جز با [حال] کسالت نمازبه جا نمى‏آورند و جز با کراهت انفاق نمى‏کنند  

26- سوره: 22 , آیه: 41

همان کسانى که چون در زمین به آنان توانایى دهیم نمازبرپا مى‏دارند و زکات مى‏دهند و به کارهاى پسندیده وامى‏دارند و از کارهاى ناپسند باز مى‏دارند و فرجام همه کارها از آن خداست  

ش 27- سوره: 35 , آیه: 29

در حقیقت کسانى که کتاب خدا را مى‏خوانند و نمازبرپا مى‏دارند و از آنچه بدیشان روزى داده‏ایم نهان و آشکارا انفاق مى‏کنند امید به تجارتى بسته‏اند که هرگز زوال نمى‏پذیرد  

ش 28- سوره: 33 , آیه: 33

و در خانه‏هایتان قرار گیرید و مانند روزگار جاهلیت قدیم زینتهاى خود را آشکار مکنید و نمازبرپا دارید و زکات بدهید و خدا و فرستاده‏اش را فرمان برید خدا فقط مى‏خواهد آلودگى را از شما خاندان [پیامبر] بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند  

ش 29- سوره: 38 , آیه: 32

[سلیمان] گفت واقعا من دوستى اسبان را بر یاد پروردگارم ترجیح دادم تا [هنگام نمازگذشت و خورشید] در پس حجاب ظلمت‏شد  

ش 30- سوره: 58 , آیه: 13

آیا ترسیدید که پیش از گفتگوى محرمانه خود صدقه‏هایى تقدیم دارید و چون نکردید و خدا [هم] بر شما بخشود پس نمازرا برپا دارید و زکات را بدهید و از خدا و پیامبر او فرمان برید و خدا به آنچه مى‏کنید آگاه است  

31- سوره: 62 , آیه: 9

اى کسانى که ایمان آورده‏اید چون براى نمازجمعه ندا درداده شد به سوى ذکر خدا بشتابید و داد و ستد را واگذارید اگر بدانید این براى شما بهتر است  

ش 32- سوره: 62 , آیه: 10

و چون نمازگزارده شد در [روى] زمین پراکنده گردید و فضل خدا را جویا شوید و خدا را بسیار یاد کنید باشد که شما رستگار گردید  

ش 33- سوره: 19 , آیه: 55

و خاندان خود را به نمازو زکات فرمان مى‏داد و همواره نزد پروردگارش پسندیده[رفتار] بود  

ش 34- سوره: 29 , آیه: 45

آنچه از کتاب به سوى تو وحى شده است بخوان و نماز را برپا دار که نمازاز کار زشت و ناپسند باز مى‏دارد و قطعا یاد خدا بالاتر است و خدا مى‏داند چه مى‏کنید  

ش 35- سوره: 6 , آیه: 72

و اینکه نمازبرپا دارید و از او بترسید و هم اوست که نزد وى محشور خواهید گردید  

36- سوره: 19 , آیه: 59

آنگاه پس از آنان جانشینانى به جاى ماندند که نمازرا تباه ساخته و از هوسها پیروى کردند و به زودى [سزاى] گمراهى [خود] را خواهند دید  

ش 37- سوره: 9 , آیه: 71

و مردان و زنان با ایمان دوستان یکدیگرند که به کارهاى پسندیده وا مى‏دارند و از کارهاى ناپسند باز مى‏دارند و نمازرا بر پا مى‏کنند و زکات مى‏دهند و از خدا و پیامبرش فرمان مى‏برند آنانند که خدا به زودى مشمول رحمتشان قرار خواهد داد که خدا توانا و حکیم است  

ش 38- سوره: 24 , آیه: 56

و نمازرا برپا کنید و زکات را بدهید و پیامبر [خدا] را فرمان برید تا مورد رحمت قرار گیرید  

ش 39- سوره: 42 , آیه: 38

و کسانى که [نداى] پروردگارشان را پاسخ [مثبت] داده و نمازبرپا کرده‏اند و کارشان در میانشان مشورت است و از آنچه روزیشان داده‏ایم انفاق مى‏کنند  

ش 40- سوره: 4 , آیه: 77

آیا ندیدى کسانى را که به آنان گفته شد [فعلا] دست [از جنگ] بدارید و نمازرا برپا کنید و زکات بدهید و[لى] همین که کارزار بر آنان مقرر شد بناگاه گروهى از آنان از مردم [=مشرکان مکه] ترسیدند مانند ترس از خدا یا ترسى سخت‏تر و گفتند پروردگارا چرا بر ما کارزار مقرر داشتى چرا ما را تا مدتى کوتاه مهلت ندادى بگو برخوردارى [از این] دنیا اندک و براى کسى که تقوا پیشه کرده آخرت بهتر است و [در آنجا] به قدر نخ هسته خرمایى بر شما ستم نخواهد رفت  

41- سوره: 24 , آیه: 58

اى کسانى که ایمان آورده‏اید قطعا باید غلام و کنیزهاى شما و کسانى از شما که به [سن] بلوغ نرسیده‏اند سه بار در شبانه روز از شما کسب اجازه کنند پیش از نماز بامداد و نیمروز که جامه‏هاى خود را بیرون مى‏آورید و پس از نمازشامگاهان [این] سه هنگام برهنگى شماست نه بر شما و نه بر آنان گناهى نیست که غیر از این [سه هنگام] گرد یکدیگر بچرخید [و با هم معاشرت نمایید] خداوند آیات [خود] را این گونه براى شما بیان مى‏کند و خدا داناى سنجیده‏کار است  

ش 42- سوره: 2 , آیه: 83

و چون از فرزندان اسرائیل پیمان محکم گرفتیم که جز خدا را نپرستید و به پدر و مادر و خویشان و یتیمان و مستمندان احسان کنید و با مردم [به زبان] خوش سخن بگویید و نمازرا به پا دارید و زکات را بدهید آنگاه جز اندکى از شما [همگى] به حالت اعراض روى برتافتید  

ش 43- سوره: 9 , آیه: 84

و هرگز بر هیچ مرده‏اى از آنان نمازمگزار و بر سر قبرش نایست چرا که آنان به خدا و پیامبر او کافر شدند و در حال فسق مردند  

ش 44- سوره: 73 , آیه: 20

در حقیقت پروردگارت مى‏داند که تو و گروهى از کسانى که با تواند نزدیک به دو سوم از شب یا نصف آن یا یک سوم آن را [به نماز] برمى‏خیزید و خداست که شب و روز را اندازه‏گیرى مى‏کند [او] مى‏داند که [شما] هرگز حساب آن را ندارید پس بر شما ببخشود [اینک] هر چه از قرآن میسر مى‏شود بخوانید [خدا] مى‏داند که به زودى در میانتان بیمارانى خواهند بود و [عده‏اى] دیگر در زمین سفر مى‏کنند [و] در پى روزى خدا هستند و [گروهى] دیگر در راه خدا پیکار مى‏نمایند پس هر چه از [قرآن] میسر شد تلاوت کنید و نمازرا برپا دارید و زکات را بپردازید و وام نیکو به خدا دهید و هر کار خوبى براى خویش از پیش فرستید آن را نزد خدا بهتر و با پاداشى بیشتر باز خواهید یافت و از خدا طلب آمرزش کنید که خدا آمرزنده مهربان است  

ش 45- سوره: 21 , آیه: 73

و آنان را پیشوایانى قرار دادیم که به فرمان ما هدایت مى‏کردند و به ایشان انجام دادن کارهاى نیک و برپاداشتن نمازو دادن زکات را وحى کردیم و آنان پرستنده ما بودند  

46- سوره: 17 , آیه: 78

نماز را از زوال آفتاب تا نهایت تاریکى شب برپادار و [نیز] نماز صبح را زیرا نمازصبح همواره [مقرون با] حضور [فرشتگان] است  

ش

/ 0 نظر / 98 بازدید