زندگینامه عمروبن عاص بزرگترین دشمن و توطئه گر علیه امام علی (ع)

فخر رازى در ج 8 ص 5.3 تفسیر کبیرش گوید:روایت است که عاص پسر وائل پیوسته مى گفت: همانا محمد "ص" ابتر است و پسرى ندارد که بعد از او جانشینش باشد و اگر از دنیا برود بزودى از خاطره ها محو گشته ، یادى از او نمى ماند و شما " کفار قریش " از دست او آسوده خواهید شد.این سخنان، هنگامى گفته شد که عبدالله فرزند پیامبر خدا " پسر خدیجه " ، درگذشته بود.و در این سخن ابن عباس، مقاتل، کلبى و همه اهل تفسیر متفقند.و باز در ص 5.4 بعد از اقوال دیگران گوید:شاید که عاص پسر وائل بیش از سایر نکوهش کنندگان این ماجرا را تکرار مى نموده است " که پیامبر ابتر است " و بهمین جهت روایاتیکه آیه را مربوط به عاص بن وائل مى داند، اشتهار یافته است.

آیه کریمه مذکور، ما را آشناى به این مى کند که هر فرزندى به عاص نسبت داده شود حرام زاده است و از همین جا فضیلت عمرو از ناحیه نسب معلوم خواهد شد و اضافه بر این داستان مادر او لیلا عنزیه جلانیه است که: در شهرمکه، مشهورترین زناکاران و ارزانترین فاحشه ها بود و پس از آنکه عمرو از او
متولد شد، پنج نفر از کسانیکه با او همبستر شده بودند ادعاى فرزندى عمرو نمودند ولى لیلى فرزند را به عاص ملحق نمود چون عمرو به عاص بیشتر از کسان دیگر شباهت داشت و عاص به لیلى بیشتر از دیگران پول مى داد. این داستان را، اروى دختر حارث بن عبدالمطلب هنگامیکه بر معاویه وارد شد ذکر نموده.

معاویه پس از خوشامد گفتن واحوالپرسى از وى پرسید که بعد از ما حال تو چون بود؟ اروى گفت: اى برادرزاده من تو هر آینه در قبال حق نعمت ناسپاسى کردى و در دوستى و رفاقت با پسر عمت بدرفتارى نمودى و خود را بغیر نام خود نامیدى و امرى را که حق تو نبود بدست گرفتى، چه تو و پدرانت هیچگونه سابقه خدمت نسبت به اسلام ندارید ابتدا آنچه را که محمد آورد انکار نموده و کافر شدید، در نتیجه خداوند شما را منکوب و هلاک فرمود و روى خلق را از شما برگرداند تا اینکه حق به اهلش رسید و سخن خداوند برترى یافت و پیغمبر ما محمد "ص" برغم مشرکین بر دشمنانش نصرت و پیروزى یافت، ماخاندان نبوت، از جهت بهره مندى از
دین و قدر و منزلت بر خلق برترى و بزرگى جستیم تا آنکه خداوند پیامبر خود را بعد از زدوده شدن نسبتهاى ناروا از او به دیگر سراى برد، و درجه اش را بلند فرمود و پسندیده و بزرگوارش داشت.

 بعد از درگذشت پیامبر، ما خاندان او در میان شما به منزله قوم موسى در دست فرعونیان در آمدیم که اولادشان را مى کشتند و زنانشان را به اسیرى مى بردند و پسر عم رسول خدا بعد از وفات حضرت چون هارون شد در دوران جدائیش از موسى آنگاه که هارون از قوم خود شکوه به موسى برد و گفت: اى پسر مادرم این قوم د رغیاب تو، مرا خوار و زبون شمردند و نزدیک بود مرا بکشند.در نتیجه " جفاکارى شما " بعد از رسول خدا "ص" پراکندگى ما جمع نشد و دشواریهایمان آسان نگشت، ولى " بدانید " که
سرانجام امر ما بهشت است و سرانجام شما آتش.در این هنگام عمرو بن عاص به اروى گفت:
اى پیره زن گمراه سخن کوتاه کن و چشم بزیر افکن.در جوابش گفت: اى بى مادر تو کیستى؟گفت: من عمرو بن عاصم.

اروى به او گفت: اى پسر زن زناکار تو سخن مى گوئى در حالیکه مادرت مشهورترین زن زناکار مکه بود ، حریص به زنادادن و اجرت گرفتن از مردان ، بجایت بنشین و رسوائى و زبونیت را بیاد آور و به پستى و بى پدرى خود بیندیش ، بخدا قسم تو در میان قریش اصل و حسبى ندارى و بى آبرو هستى تو همانى که شش نفر از مردان قریش فرزندى تو را ادعا نمودند.حقیقت حال از مادرت سوال شد.در جواب گفت تمامى آن مردان با من همبستر شده بودند حال ببینید این فرزند بکدامیک از آنها شبیه تر است بهمانش ملحق سازید و چون تو "عمرو" به عاص بیشتر شباهت داشتى ناچار به او ملحق شدى.
من مادر تو را در شهر مکه با هر مرد نابکار و برده ناپاک و زناکار دیدم تو بدنبال آنها باشى که به آنها شبیه ترى.

حضرت امام حسن "ع" در مجلسى که معاویه و گروهى دیگر حاضر بودند به عمرو فرمود:

اما تو، اى پسر عاص نسبتت مشترک است چه، مادرت تو را از راه زنا و فجور بزائید و چهار نفر از قریش دعوى فرزندى تو را داشتند.و بالاخره فرومایه ترین آنها از حیث اصل و نسب و پستترین آنها از حیث رتبه و مقام بر همه غالب آمد همانکسى که بپا خواست و گفت: من، نکوهش کننده محمدم که او را به نداشتن فرزند و بى عقب بودن سرزنشش نمودم و خداوند در حق او نازل فرمود آنچه را که نازل فرمود.

ابو منذر هشام کلبى در کتاب خود " مثالب العرب " مادر عمرو را در شمار کسانى آورده که بزناشوئى طبق روش عهد جاهلیت عمل مى کردو در قسمتى از کتاب خود، که زنان بى عفت و مشهوره صاحب پرچم را نام مى برد، گوید: امانابغه، مادر عمرو بن عاص در میان طوایف مکه یکى از زنان زناکار شمرده میشد، او با دخترانى چند که همراهش بودند به مکه آمد، عاص بن وائل با تعدادى از قریش عهد جاهلیت که آنان ابولهب، امیه بن خلف، هشام بن مغیره و ابوسفیان بن حرب بودند در یک زمان با او همبستر شدند و در نتیجه آن مقاربتها، عمرو به وجود آمد.

بعد از تولد عمرو، نامبردگان با یکدیگر بر سر فرزندى عمر و در ستیز شدند و هر یک مدعى فرزندى عمرو بودند سپس سه تن از آنان از ادعاى خود دست کشیدند و عاص بن وائل و ابوسفیان بن حرب بر ادعاى خود پافشارى نمودند ابوسفیان
مى گفت: بخدا قسم من او را در... مادرش گذاردم و عاص ادعا مى کرد: نه، چنین نبود، او فرزند منست و بالاخره داورى را به مادر عمرو واگذار کردند و او عمرو را به عاص نسبت داد و پس از گذشت این جریان از آن زن سوال شد تو را چه چیز به این امر وا داشت که عمرو رافرزند عاص معرفى کردى در حالیکه ابوسفیان ا ز عاص شریفتر بود؟ گفت: عاص متکفل مخارج دخترانم بود، و اگر عمرو را به ابوسفیان نسبت مى دادم از انفاق عاص محروم مى ماندم و زندگانى برایم مشکل مى شد.

همچنین کلبى عمرو را، در باب زنازادگان "از کتاب خود" در ضمن زنازادگان عهد جاهلیت بشمار آورده و از قول هیثم گوید: از جمله زنازادگان عمرو بن عاص است و مادر او نابغه حبشیه است و خواهر عمرو ارینب است که به عفیف بن ابى العاص نسبت مى دادند که در باره او عثمان به عمرو گفت: اى عمرو خواهر تو منسوب بکیست؟ گفت: به عفیف بن ابى العاص. عثمان گفت: راست گفتى:و ابو عبیده.معمر بن مثنى در کتاب " الانساب " روایت نموده که: در روز ولادت عمرو دو نفربر سر او در ستیز شدند ابوسفیان، و عاص به آنها گفته شد که: مادر او در این باره داورى کند.
مادر گفت: عمرو از عاص بن وائل است. ابوسفیان گفت: من هیچگونه شک و تردیدى ندارم که او را من در رحم مادرش نهاده ام ولى مادر عمرو، جانب ابوسفیان را نگرفت و همچنان نسبتش را به عاص مى داد.به او گفته شد که: ابوسفیان از حیث نسب اشرف از عاص است
گفت: درست است ولى عاص بن وائل مال و نفقه بیشترى به من بخشیده و ابوسفیان مرد بخیلى است.و بهمین مناسبت و براى تلافى کردن نسبت ابتر به رسول خدا "ص"، حسان بن ثابت، عمروبن عاص را هجو و نکوهش نموده است، به این اشعار; اى عمرو بدون شک پدر تو
ابوسفیان است بجهت اینکه نشانه هاى واضحى از او در توست پس اگر مى خواهى سبب فخرى پیدا کنى، بوجود او فخر کن نه به عاص پسر وائل آن زشت نکوهیده، مادرت بدین جهت ترا به عاص نسبت داد که از بذل و بخش او برخوردار بود و هم بدان چشم دوخته بود، پس هر گاه مردم در تشخیص زنازادگان گرد هم آمدند تو اى عمرو نسبت خود را آشکار کن.و زمخشرى در " ربیع الابرار " گوید:

نابغه، مادر عمرو بن عاص کنیز مردى بود از قبیله عنزه، که اسیر شد و عبدالله پسر جدعان تیمى در مکه او را خرید و او زنى زناکار بود، و بعد از این سخن نظیر سخن اولى کلبى را ذکر نموده و ابیاتى که ذکر شد به ابوسفیان حارث بن عبدالمطلب نسبت مى دهد و گوید: هزار درهم جایزه قرار داده شد براى کسیکه از عمروبن عاص وضع مادرش را که بدنام بود سوال نماید، هنگامیکه عمرو بن عاص فرمانده مصربود، آن مرد به نزدش رفت و گفت: آمده ام تا نسبت به مادر فرمانده معرفت پیدا کنم.

عمرو گفت: آرى، او زنى از قبیله عنزه منسوب به بنى جلان بود نامش لیلى و لقبش نابغه بود، حال برو پاداشى که برایت تعیین شده بگیر.حلبى، در ج 1 ص 46 کتاب خود " السیره الحلبیه " در باب نکاح زناکاران و نکاح جمع، که در زمان جاهلیت از اقسام زناشوئى محسوب میشد، گوید: نکاح زناکاران چنین معمول بوده که گروهى با زن زناکار یکى پس از دیگرى همبستر مى شدند و اگر آن زن باردار مى شد بعد از وضع حمل بچه بکسى ملحق مى شد که شبیه تر باو باشد.و نکاح جمع چنین بوده که: جمعى کمتر از ده نفر با زنى زناکار از آن سرى که پرچم داشتند - همبستر مى شدند وچون باردار مى گشت و وضع حمل مى نمود و چند شب از آن مى گذشت آن جمعى که با او همبستر شده بودند، مى طلبید و آنها هم مجبور به آمدن بودند و نزد آن زن جمع مى شدند، سپس رو مى کرد به آن جمع و مى گفت: شما همگى از عملى که با من انجام داده اید، مطلعید، اکنون من فرزندى بوجود آورده ام.

بعد به هر یک از حاضرین که علاقمند بود خطاب مى کرد:
اى فلان این فرزند از آن تو است و در نتیجه نوزاد ملحق به او مى شد و او هم حق امتناع نداشت حتى اگر هیچگونه شباهتى با نوزاد نداشته باشد و یا شباهتش از دیگران کمتر باشد، روى این حساب احتمال مى رود که مادر عمرو بن عاص از این دسته بوده است "یعنى با نکاح جمع با عده اى مقاربت نموده و عمرو را به عاص که علاقمندى بیشترى باو داشته ملحق نموده است".

این احتمال بدین جهت است که گفته شده: چهار نفر با او همبستر شده اند، عاص، ابولهب، امیه، و ابوسفیان و هر یک از آنها ادعا کرد که
عمرو فرزند من است ولى نابغه عمرو را به عاص ملحق نمود چون او مخارج دخترانش را عهده دار بود و مى شود که مادر عمرو را از دسته اول زناکاران شمرد بدلیل اینکه گفته شده: عمرو چون از همه بیشتر به عاص شباهت داشت به او ملحق شد.و پیوسته عمرو به این سبب مورد سرزنش واقع مى شد، على، عثمان، حسن، عمار پسر یاسر و غیر از آنها از صحابه او را باین امر سرزنش مى نمودند.

/ 1 نظر / 93 بازدید
عمرو عاص

در اين دور و زمانه حرف بدون مدرك ارزشي نداره الان ديگه مردم بيدار شدند . پس بهتر نيست دست از تلبيس و قيچي كردن رواتهاي مفسيرين برداريد و كمي واقع بين باشيد و به اين فكر كنيد كه قيامتي هم وجود داره