روش امام باقر(علیه السّلام) با دوستان

سلمی کنیز امام باقر(ع) گوید: امام را روش چنین بود که چون دوستانش بر او وارد می شدند از نزدش بیرون نمی شدند تا اینکه غذایی لذیذ به آنها اطعام می نمود و لباسی زیبا به آنها می پوشانید و وجهی پول به آنها می داد. 

من به آن حضرت می گفتم خوب است مقداری کمتر خرج کنید. می فرمود: ای سلمی کار نیک در دنیا جز پذیرایی از دوستان و آشنایان و کمک مالی به آنها نباشد. 

وهیچ گاه آن حضرت از مجالست با دوستان خسته نمی شد و می فرمود: اندازه دوستی دوستت را به دوستی خودت، نسبت به او تشخیص بده. 

منبع: حقوق متقابل دوستان،ص۴۶

/ 0 نظر / 10 بازدید