ای حیوان ناطق بدان:

برباد فنا تا ندهی گرد خودی را
هرگز نتوان دید جمال احدی را
و بدان فرودگاه شیطان خودبینی و تکبر است برای همین است که شیطان به عزّت خدا قسم خورد همه را اغوا کند جز مخلَصین را و ویژگی انسان با اخلاص آن است که آنقدر محو جمال و جلال خداست که نه در فکر و نه در عمل هیچ توجهی به خویش ندارد.
رابطه ی عکس میان توجّه به خدا و تکبر بسیار مهم است در مسیر سعادت انسان.

فرمول موفقیت مادی و معنوی در زندگی:
هر لحظه  >  مهمترین کار  >  به بهترین شکل

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید