امام علی و حکم گناه مداح اهل بیت

ای امیرمومنان! ما هرگز ندیده ایم که در نزد والیان حق و عدل، اهل معصیت و تفرقه با اهل اطاعت و مردان با فضیلت و تفرقه گریز، در صورتی که جرمی ‌مرتکب شوند یکسان باشند.
تا اینکه امروز تو را دیدیم که با برادرمان نجاشی چنین کرده‌اید! تصور ما این بود که نجاشی با آن همه فضیلت و دفاع از تو، مشمول رأفت و مهر تو قرار می‌گیرد ، شما با برادر ما نجاشی، کاری کردی که دل‌های ما را به درد آوردی، و ما را از هم پراکنده ساختی، و ما را به راهی کشاندی که اگر آن راه را بگیریم ما را به دوزخ خواهد کشانید و معذب خواهیم شد.

علی(ع) فرمود:" «انها لکبیرهِالا‌ علی الخاشعین» آری! ای برادر نهدی، حدود الهی بر همگان سنگین است، فقط خاشعان می‌توانند آن را تحمل کنند. ای برادر نهدی! او هم فردی از مسلمانان است که مرتکب فعل حرام شد، و کفاره اش همان بود که درباره وی انجام گرفت.
خداوند در قرآن مجید فرمود: نباید علا‌قه شما به قومی‌موجب شود که شما دست از عدالت بردارید و احکام خداوند را انجام ندهید."

/ 0 نظر / 14 بازدید