حدیث سیزدهم- ثقلین3

 

در فرائد السمطین للحموینی الشافعی جلد دو باب 33 نوشت که:

حدیث کرد الحسن بن شعیب الجوهری ابومحمد او از عیسی بن محمد علوی و او از عمر و احمد بن ابی حازم الغفاری و او حدیث کرد از عبدالله بن موسی از شریک ازالدکنی ابن الربیع از قاسم بن حسان از زید بن ثابت گفت:

فرمود رسول الله (ص) من از بین شما می روم و دو چیز سنگین و پر ارزش می گذارم که بعد از من جانشین من هستند و از من مفارقت نمی کنند تا در کنار حوض کوثر به من برسند کتاب الله و عترت و اهل بیت من.

/ 0 نظر / 23 بازدید