مرگ بر سازندگان فیلم موهوم درباره حضرت محمد و حامیان ماسونی آنها

یهودیان کثیف نجس خوار خوناشام که خاخام آنها در حال خوردن خون ختنه پسر بچه ای هست که امر را مقدس می دانند. شایان ذکر است که این خاخام ها در اعیاد خود از کیکی که با خون کودکان غیر یهودی درست شده اند استفاده می کنند ...

 

لعنت خدای سبحان

بر این ملاعین وهابیت فرماسون کابالایستها و یهود

/ 0 نظر / 44 بازدید