جهنم با این سه گروه سخن می گوید

در این باره از رسول خدا حضرت محمد (ص) روایت شده است که ایشان فرموده اند: به راستی جهنم در روز قیامت با سه گروه سخن می گوید: پادشاهان(ستمگر)، دانشمندان (بی عمل)، ثروتمندان(غیر بخشنده).
به پادشاه می گوید: ای پادشاه؛ به راستی خداوند متعال به تو قدرت و پادشاهی داد، ولی تو با عدل و انصاف با بندگان خدا رفتار ننمودی و با ظلم و زور با آنان رفتار کردی. سپس جهنم او را مانند پرنده ای که از زمین دانه جمع می نماید برمی گیرد و وارد آتش می سازد.

به دانشمند می گوید: ای دانشمند؛ به راستی خداوند به تو علم و دانش داد، اما تو به آن عمل نکردی، آن گاه او را نیز وارد جهنم می نماید.

پس به ثروتمند می گوید: ای ثروتمند؛ به راستی خدای تبارک و تعالی به تو ثروت داد، اما تو آن را در راه عیش و نوش و خوشگذرانی خود خرج کردی و به فقرا و ستمدیدگان و نیازمندان کمک نکردی، پس وارد آتش شو، آن گاه او را نیز وارد آتش می نماید.

/ 0 نظر / 10 بازدید